تعریف فرهنگ

تعریف فرهنگ:

        فرهنگ واژه ای فارسی است که پیشینه ای باقدمت بسیار بالایی دارد ورد پای آن را در اکثر متون نظم ونثر فارسی می توان یافت .این واژه را مرکب از دوجزء“فر“ و“هنگ“ دانسته اند.“فر “ به معنای “جلو“،“بر“ و“پیش“ آمده است وبه عنوان اسم ،نیز آن را “شکوه “،“درخشندگی“ و“بزرگی “معنا نمده اند.“هنگ “ نیز از ریشه اوستایی “ثنگ“ (thanga ) به معنای “کشیدن“،“زور“و“قدرت“ گرفته شده است ،این ریشه  واژه های فارسی “هنگ“ به معنای“ قصدوآهنگ“،“هنجیدن“و“هیختن“ و“انجیدن“ به معنای “بیرون کشیدن“و“برآوردن“ نیز ساخته شده است. ترکیب این واژه ها با پیشوند“فر“نیز “فرهیختن“و“فرهختن“و“فرنجیدن“ را به معنای “تربیت کردن“ ،“ادب آموختن“ و“تادیب کردن“ به دست می دهد.باین مبنا از نظر لغوی  می توان واژه “فرهنگ “را “کشیدن به سوی بالا“و“بیرون کشیدن“ معناننمود،که تلویحا سیر کمالی ورستن ورستاندن از جهل وتاریکی را نیز می رساند. علاوه بر معنای لغوی واژه فرهنگ تا سده هفتم هجری در زبان فرسی،رساننده مفهوم ادب ،تربیت،معرفت،حکمت،هنر،عقل،دانش وبزرگی نیز بوده است.2

           فرهنگ مثل آب وهواست.فرهنگ یعنی همین رسوم وآدابی که بر زندگی من وشما حاکم است .فرهنگ ، یعن باورها واعتقادات ما وچیزهایی که زندگی شخصی واجتماعی وداخل خانه ومحیط کسب یک جامعه با آن روبروست.جمهوری اسلامی ،فرهنگ غرب را رد کرد وگفت ما فرهنگ مستقل اسلامی داریم».3

       «فرهنگ ،مجموعه سیالی است که مستقیما مربوط به انسان است .فرهنگ ،برآیند عادات واعتقاداتی است که به یک جامعه اختصاص پیدا می کند. بی تردید بخشی از این عادات واعتقادات ،جوششی است که از نسل گذشته به نسل حاضر رسیده؛وبخشی از آن کوششی است که ثمره تلاش نسل حاضر است .در واقع فرهنگ،شناسنامه دسته جمی یک ملت است،هویت همگانی است که همگان باید برای پاسداری وحراست از آن بکوشند ودفاع کنند».4

           فرهنگ مثل آب ،هوا وغذا،از ضروریات زندگی است ،فرهنگ شکل وشیوه زندگی وآداب ورسوم وعادات مردم است .فرهنگ تجلی باورهای یک ملت در عرصه حیات فردی واجتماعی است .به همین جهت مثل آب وهواوغذا ،هرچه پاکتر وسالمتر ومقوی تر باشد ،آن ملت ،با نشاط ،سالم وسعادتمند خواهد بود.

        شیاطین ،که همت به آلوده کردن انسان به انواع گناهان ورذالت وپستی  بسته اند؛فرهنگ را بهترین راه برای این آلوده سازی یافته اند.مردان یی شماری تلاش کردند تا با خلق افکار ونظریات وتئوریهای مادی ،انسانها را از درون تهی نمایند در کنار آنان مغزهای با استعداد ،کوشش کردندتا با اختراع وتکمیل وسایل ارتباط جمعی وتولید برنامه های فرهنگ سوز واخلاق کش ونشر آنها از طریق این وسایل تلاش نظریه سازان را سریعتر وبی درد سر تر به نتیجه برسانند.سیاستمداران وسرمایه داران شهوت پرست وقدرت طلب با ابزار اختیارات وقدرت،راه را بر این تلاشها هموار ساختند تا خود نیز در سایه امن فرهنگ مادی وجنسی خلق شده ،به تاراج بیشتر وعیش چرب تر ،برسند واز اعتراضها ومقاومتهادر امان بمانند.

          بد ترین محتوا را دربهترین قالب ارائه دادند دیکتاتوری حزبی وسرمایه داری را در قالب دمکراسی به خورد افکار عمومی دادند.هوا پرستی ولاقیدی را در قالب آزادی !وحی ستیزی را درچار چوب خرد گرایی! استثمار وفقر آفرینی را تحت عنوان جهانیگری !به صورت فرهنگ در آوردند،برهنگی عادت شد ؛ولاقیدی ،باور؛وحزب بازی ،شرکت در سرنوشت ودمکراسی ؛وهمه این استحاله هویتی وشخصیتی بوسیله تبلیغات گسترده ومحاسبات روانشناسانه وبا شرکت تمامی سفره نشینیان قدرت وثروت وتکنیک نظام لیبرال دمکراسی غرب انجام گرفت.

           یک مجموعه مفروضات  وملاحظاتی در مورد فرهنگ مد نظر است واکثر صاحبنظران در عرصه مدیریت فرهنگی،به این مفرضات اعتقاد دارند ؛این موارد که تعیین کننده ی ویژگیها وعناصر اساسی فرهنگ هستند ،عبارتند از:

1-    فرهنگ ،ویژگی اصلی انسان وجوامع بشری است.

2-    فرهنگ در رفتار فردی واجتماعی انسان نقشمی مؤثر دارد.

3-    فرهنگ امری روانی وذهنی است.

4-    فرهنگ قابل تغییر ومدیریت پذیر است ومی توان برای فعالیت فرهنگی مؤثر وهدفمند ،برنامه ریزی کرد.

5-    تغییرات فرهنگی ،آرام ،تدریجی کم جلوه است ووجوه پنهان دارد.

6-     افراد یک جامعه ،بر اساس فرهنگ موجود در آن رفتار می کنند.

7-    فرهنگ دارای جلوه های مختلف هنری ،ادبی ،کلامی،ارتباطی،رفتاری و…….  است.

8-    فرهنگ ها درتعامل با یکدیگرند وتاثیر وتاثر متقابل دارند.

9-    هر فعالیتی که رفتار انسان را ر اساس ویژگیهای خاص شکل دهد ،ما آن را فعالیت فرهنگی می نامیم.

10-سایر نظامها (سیاسی،اجتماعی واقتصادی ) در تعامل با نظام فرهنگی است ونقش مؤثری در تامین اهداف فرهنگی دارند ومی توانند در عدم توفیق نظام فرهنگی مؤثر باشند ،یا تحقق اهداف فرهنگی را تسهیل کنند؛ بدین تر تیب که سازگاری نظام هی سیاسی،اجتماعی ،اقتصادی جامعه وعملکرد مدیرانآنها در صورتی که با فرهنگ مطلوب ،آرمانها وارزشهی جامعه هماهن باشند،می توان شرایط لازم برای تحقق اهداف نظام فرهنگ را فراهم ساخت.

/ 1 نظر / 73 بازدید
mojtaba mostafavi

سلام این دولت برایه همه چی‌ پول دارند ولی‌ نه برای یارانه‌ها . هی‌ میگن نیروی هسته‌ای تو نگو ما باید از حالا به بعد هسته بخوریم چون از خورشت الو فقط هستش گیرمون میاد. ما نیروی هسته‌ای می‌خواهیم بزنیم تو سرمون. نه قدرت خرید داریم نه میتونیم از حالا با بعد جایی برویم چون اقایون بنزین را حسابی‌ بالا بردند. آقای احمدینژاد حق نفت ما که گفتی‌ سر سفره هر خانواده ایرانی‌ میاری کو؟ همه رو دادید به عربهای سنی تو غزه بخورند تا عکستون رو همهجای فلسطین بزنند. نه نیروی اتممیت رو می‌خواهیم نه کمکت به غزه. یادت نره که همین ما بسیجیهایی که همه یارانه‌ها رو ازشون بریدی ما باعث شدیم که جنابعالی هنوز رئیس جمهور باشید.