ابرقدرتهای جهانخوار

       در جهان امروز ابرقدرتهای جهانخوار به سرکردگی آمریکا برآنند تا کشورهای جهان را تحت سیطره خود درآورند وجهان را همانند دهکده ای درآورند که در راس آن آمریکا قرار داشته باشد.به همین دلیل سیاستمداران آمریکایی می کوشند تا نظریه های تئورسین های خودرا عملی نمایند ودر این راستا از هیچ اقدامی برای دست یافتن به اهداف خویش فروگذاری نمی کنند .در کشوره های مختلف جهان به بهانه های دموکراسی،نقض حقوق بشر ،تروریسم وتولید سلاحهای کشتار جمعی وارد شده وبر منابع وذخایر این کشورها دست یابند ودر نهایت آنها را مستعمره خویش نمایند .این خلق وخوی در تمامی سردمداران آمریکا که به قدرت رسیده اند مشاهده شده است .اما در دوران کنونی با روی کار آمدن گروه نومحافظه کار در آمریکا به سرکردگی جان بلتن این ایده شدت یافته ودولت ایالات متحده آمریکا را بعد از روی کار آمدن بوش پسر واداربه دخالت در کشور های جهان به بهانه هایی که قبلا اشاره شد کرد.

       جرج دبیلو بوش برای تحقق بخشیدن به ایده های رفقای انتخاباتی خود احتیاج به بهانه هایی داشت که بتواند با آن بهانه ها افکار عمومی ایلات متحده را همراه وهمگام خود در راستای تحقق اهداف گروه نومحافظه کار سازد واین بهانه ها کمتر از سوی کشورهای رقیب بدست می آمد .به ناچار اتاق فکر گروه نو محافظه کا ربراین شدند که سناریویی را طراحی کنند که بر اساس آن بتوانند به اهداف خود که همان کد خدای دهکده جهانی بود دست یابند.اما سناریو چه باشد که همه اقشار مردم آمریکا رابا خود همراه سازد؟ پس از جلسات مکرراجماع بر این شده که حوادث 11 ستامبر با آن کیفیت رخ داد .اکنون دولت بوش باید به دنبال عوامل آن بگردد .در این موقع بود که انگشت اتهام به سوی مسلمانان نشانه رفت وعملا جنگ مذاهب آغاز گردید. اکنون وقت آن رسیده است که دولت ایالات متحده تحت عنوان مبارزه باتروریسم نوک پیکان خود را متوجه کشورهای مسلمان کند که حمله به کارخانه داروسازی درسودان ،حمله به کشور عراق تحت عنوان انهدام سلاحهای کشتار جمعی،حمله به افغانستان برای از بین بردن گروه طالبان در همین راستا صورت گرفت.

       در این میان چند حلقه دیگر از طرح خاورمیانه بزرگ کامل نشده بود واین حلقه ها شامل سوریه ،لبنان وایران بود که می بایست تحت عناوین دیگری در اوضاع داخلی این کشورها دخالت می شد.واین با سناریوهای طراحی شده برای این کشورهای دیگرمتفاوت بود .سناریوی طراحی شده برای سوریه اتهام به دست داشتن در ترور رفیق حریری وسناریوی ایران پرونده  هسته ای بود تا با اجماع جهانی بتواند مجوز شورای امنیت را برای حمله نظامی بگیرد وافکار عمومی داخل ودولت ها را با خود همراه سازد.

        در این مقاله سعی برآن است که در صورت تحقق اهداف وایده های ایالات متحده آمریکا در مورد ایران چگونه جامعه راواکسینه کنیم تا بر شیطان بزرگ پیروز وکمترین تلفات را داشته باشیم.برای کالبد شکافی موارد مذکور باید سناریوی طراحی شده آمریکا را در سه دوره تهدید ،بحران وجنگ بررسی نمائیم.

مرحله اول تهدید:

        ایالات متحده آمریکا برای دست یابی به موقعیت ژئوپلتیک جمهوری اسلامی ایران ودست یابی به منابع وذخایر آن بهانه ای تحت عنوان تولید سلاحهای هسته از سوی جمهوری اسلامی ایران در آینده  سعی بر این دارد تا بر یک اجماع جهانی دست یابد وحکومت اسلامی را متلاشی سازد. از این رو با فشار بر نهادهای بین المللی از جمله آژانس انرژی هسته ای وشورای امنیت ،پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران از مسیر فنی منحرف وآن را تبدیل به یک موضوع سیاسی لا ینحل وتهدید کننده برای صلح جهانی معرفی کرد. در همین راستا برای عقب نشینی جمهوری اسلامی ایران ازمواضع وسیاستهای هسته خود تهدیدات وسیعی را در سطح داخلی وخارجی علیه کشور جمهوری اسلامی ایران بکار برد .از جمله تهدیدات داخلی که می توان نام برد استحاله فرهنگی ،تزریق  وتخصیص بودجه های هنگفت برای آشوب آفرینی در ایران ،کمک به مطبوعات وگروههای معاند درونی ،بمب گذاریهای مختلف در سطح کشور وراه اندازی سایت ها ،رادیو های فارسی زبان وشبکه های تلویزیونی ماهواره ای فارسی زبان بودن که هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود.

        اما تهدیدات بین المللی که کشور ما مواجه با آن ساخت فشار جهانی وسیاسی کردن موضوع هسته ای جمهوری اسلامی ایران،جلوگیری از ورود ورزشکاران وگروههای اعزامی به برنامه های بین المللی،تمدید تحریم های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بود که در مجموع نتیجه همه این تهدیدات داخلی وخارجی به نفع ما بوده است.

       بعد ازاین که ما تهدیدات دشمن خارجی را شناختیم  اقداماتی را که برای جلوگیری از آثار سوء وواکسینه کردن کشور درمقابل تهدیدات یالات متحده آمریکا بایدانجام داد به شرح زیر آورده می آوریم:

       در بحث تهدیدات نرم واستحاله فرهنگی برنامه های ما دراز مدت ،علمی وکارشناسانه باشند تا بتوانیم با ایجاد روحیه ایثار گری وشهادت دربین مردم وگروههای مختلف برطبق موازین شرع مقدس اسلام اقدام نموده واین مهم حادث نخواهد شددمگر با آموزش آموزه های مبتی بر دین اسلام که می بایست از دوران طفولیت ودر مراحل آموزشی آغاز گردد.نگاه ما باید به آموزش وپرورش نگاهی دینی واسلامی باشد تا کودکان ما که آینده سازان فردای جامعه ماهستند در زیر سایه احکام وآموزه های اسلامی رشد وتکامل یابند.

    

    

/ 0 نظر / 10 بازدید