استراتژی غرب در قبال انقلاب اسلامی

استراتژی غرب در قبال انقلاب اسلامی

در طول سده بیستم مرکزیت جغرافیایفرهنگی ـ عقیدتی (ژئوایدئولوژی ) جغرافیای سیاسی (ژئوپلتیک ) جغرافیای راهبردی ـامنیتی (ژئواستراتژیک ) در قاره اروپا وجغرافیای اقتصادی (ژئواکونومیک ) در منطقهخاورمیانه قرار داشت . اما حوادثی از جمله پیروزی انقلاب اسلامی و تبعات آن ,فروپاشیشوروی و آثار آن و مسئله نفت و تاثیرات جهانی آن باعث شده تا قبله عالم (فرهنگی،عقیدتی ، سیاسی واقتصادی نظام بین الملل دچار تغییر و تحول بنیادین شود و قبله عالمنوین در سده 21 منطقه خاورمیانه و جهان اسلام قرار گیرد به طوری که بازیگران خرد وکلان تلاش می نمایند تا جایگاه و رویکرد خویش را در قبال این مرکزیت عقیدتی سیاسیامنیتی اقتصادی جهان تبیین و مشخص نمایند. در این راستا در حال حاضر نخبگان وسیاست گذاران غربی علاوه بر سه عامل امنیت سیاست و اقتصاد موضوع اسلام و یا قرائتخاصی از آن را به عنوان پایه چهارم برخورد غرب با این منطقه در نظر دارند.درچنین فضایی ایران به منزله ی  قبله عالم سیاسی امنیتی اقتصادی در منطقه مورد توجه بودهو پس از پیروزی انقلاب اسلامی بُعد عقیدتی نیز بدان اضافه شده است به طوری کهنومحافظه کاران آمریکا نیز به این امر تصریح نموده اند که ایران مهم ترین و اصلیترین عنصر در خاورمیانه و جهان است چرا که نحوه ی استقرار و حاکمیت فرایند تعامل خداو انسان در نظام حکومت سیاست و اجتماع که در جمهوری اسلامی ایران مورد آزمایش استدر آینده تعیین کننده خواهد بود. به این ترتیب تلاش برای ایجاد تغییری اساسی درانقلابی که به صورت یک قدرت ژئوپلتیکی یکپارچه عمل می کند برای غرب امری حیاتی بهنظر می رسید در این راستا اهمیت ایران در تجمیع و متمرکز کردن ایدئولوژی اسلامی وقرار دادن آن در مخالفت مستقیم با غرب سکولار و دولت های خاورمیانه وابسته بهآمریکا نهفته است . لذا غرب برای مقابله با انقلاب اسلامی که هم از زاویه منافع ملیو اهداف سرزمینی و هم از بعد اهداف جهان شمول اسلام و باورهای ارزشی فراگیر باادعای قیادت جوامع بشری از سوی غرب به معارضه و ستیز برمی خیزد نیاز به بازنگریسیاست های تهاجمی خود داشت . در این بازنگری غرب به سه استراتژی برای تغییر ج .ا.او زوال انقلاب اسلامی دست یافت:

١-استراتژی سیاسی ـ نظامی

٢ـ استراتژیسیاسی ـ اقتصادی

٣ـ استراتژی سیاسی ـ فرهنگی

از دیدگاه نظریه پردازانغرب استراتژی سیاسی - فرهنگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در حقیقت عصاره ی همهسیاست ها به شمار می رود. محور استراتژی مذکور ایجاد تغییرات از طریق فروپاشی ارزشهای انقلاب اسلامی و تعدیل ایدئولوژیک اسلام است یعنی همان شیوه ای که نظام ج .ا.انیز در معارضه با رژیم سلطنتی و سلطه سیاسی ـ فرهنگی غرب از طریق بکارگیری آن بهپیروزی رسید. با توجه به مطالب فوق امنیت ملی ایران در برابر استراتژی غرب درقالب دو بعد امنیتی قابل تحلیل و بررسی است.بعد نخست نظام و تثبیت حاکمیت بر حوزهژئوپلتیک شیعه است . به این معنا که هرگونه بی نظمی و بی ثباتی سیاسی در حوزهژئوپلتیک شیعه منجر به بی نظمی و بی ثباتی و تهدید امنیت ملیمنجر خواهد شد. از طرفی مجاورت جغرافیایی سیاسی می تواند بر روابط کشورها تاثیرگذار باشد. به عبارتی یکی از مشخصات کمی و کیفی کشورهای حیاتی سطوح اصطکاک اینکشورها و نگرانی شدید از وجود همسایگان پردردسر است . این همسایگان پردردسر بارفتارهای خشونت آمیز بحران عمیق امنیتی ایجاد می کنند. مجاورت ایران و آمریکا ازطریق مرزهای شرقی (افغانستان ) و غربی (عراق ) از این قاعده مستثنا نیست.بعددوم در ارتباط با امنیت ایران در حوزه ژئوپلتیک شیعه مربوط به نقش و اهمیت عواملمختلف داخلی در تضمین و تامین امنیت و ثبات سیاسی است . ایران از یک هسته ی ایرانیتشکیل شده که اطرافش را اقلیت هایی بعضا با گرایش های جدایی طلبانه کم و بیش اظهارشده احاطه کرده اند. این اقلیت ها خطوط شکننده و مناطق نفوذ احتمالی برای دشمنانبالقوه را تشکیل می دهند لذا هرگونه بی توجهی نسبت به اقلیت های غیر شیعی در روندسیاست گذاری ها موجب تهدید وحدت و یکپارچگی کشور می شود. هم چنین آگاهی از موقعیتژئوپلتیکی و آموزه های انقلابی شیعه در ایران باعث شده که امریکا تمام توان خود رابه کار گیرد تا مانع از موفقیت حکومت ایران به منزله الگوی یک حکومت شیعی موفق درمنطقه شود و از هرنوع کارشکنی برای عدم موفقیت ایران در منطقه استفاده می کند. ایناقدامات و کارشکنی ها در مقاطع مختلف اشکال گوناگونی داشته است . انواع تحریم هایاقتصادی و سیاسی دامن زدن به اختلافات داخلی بی اعتنا کردن مردم برای حمایت ازحکومت افزایش اختلافات قومی و نژادی چه در داخل و چه در سطح منطقه از جملهترفندهایی است که آمریکا برای تحت فشار قرار دادن حکومت در ایران و ایجاد جو ناامنیو تشنج در منطقه به کار گرفته است.هم چنین جنگ روانی و تبلیغاتی علیه ایران وایدئولوژی انقلاب اسلامی در طول دو دهه ی گذشته همواره در دستور کار سیاست مدارانغربی قرار گرفته است . به نظر می رسد این اقدامات به منظور عقب نشینی ایران از موضعگیری های ارزشی در سطح بین الملل کاهش نقش منطقه ای و بین المللی ایران ممانعت ازالگوگیری دیگر ملت ها از ایران و فشار مضاعف بر جریان های ناب شیعی و اسلامی طرفدارجمهوری اسلامی و تضعیف کیان اسلام و تشیع صورت می گیرد.

وقوعانقلاب اسلامی در ایران پی آمدهایی را در منطقه به دنبال داشت از جمله این که عواملموثر بر ژئوپلتیک منطقه را متحول ساخت و باعث شد غرب از زاویه دیگری به منطقه وعناصر ژئوپلتیک آن توجه کند. در این راستا ایدئولوژی اسلام ناب و مفاهیم و آموزههای انقلابی آن علاوه بر این که به منزله ی رقیب جدی برای لیبرالیسم غرب مطرح شد بهعنوان عاملی ژئوپلتیک نیز نظر بسیاری از صاحب نظران غربی را به خود جلب کرد به طوریکه شاید بتوان گفت عنصر تشیع در انقلاب اسلامی و سایر حرکت ها و جنبشهای شیعی درمنطقه سایر عوامل ثابت و متغیر ژئوپلتیک منطقه را به لحاظ اهمیت حساس تر و مهم ترساخته است.هر چند محدودیت ها و فشارهای اقتصادی سیاسی که حکومت های منطقه برشیعیان اعمال کرده اند موجب شده تا تاثیرات ژئوپلتیکی آنها کاهش یابد اما با اینحال با توجه به این که والاترین دست آورد انقلاب اسلامی ایران تربیت انسان جدیدیبود که قادر به ایستادگی و مقاومت در مقابل ظلم بود می توان گفت این مسئله با ایجادیک مبارزه جویی جدید بزرگترین تهدید برای موضع موجود و ثبات تحمیلی غرب بر منطقهبود و نیز برای قدرت های غربی که بر مواضع استراتژیک و منابع زیرزمینی کشورهایمنطقه تکیه دارند محسوب میشود. این مبارزه جویی جدید در اشکال مختلف در همه جاگسترده شده است به طوری که می توان اذعان کرد که هیچ حادثه ای این چنین منافع دولتهای غرب اسرائیل و بسیاری از کشورهای محافظه کار منطقه را در معرض خطر قرار ندادهاستدر چنین فضایی تبلیغات جهانی برای خطرناک جلوه دادن اسلام که البته باجنبه هایی از افراطی گری نیز همراه بوده در دستور کار غرب (آمریکا) قرار گرفته است . اسلام رسانه ها محصول چنین رویکردی است . در واقع اسلام رسانه ها اسلامی است کهوجود خارجی ندارد و محصول رسانه های تبلیغاتی غرب برای ترساندن انسان غربی از جهاناسلام و مسلمانان است تا افکار عمومی غربی ها به سلطه ی غرب بر شرق و قتل و غارت شرقو کشتار مردم مسلمان توسط آمریکا و صهیونیسم رضایت دهد و دم برنیاورد.  

/ 0 نظر / 11 بازدید