حسن   پورامیرآباد
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ حسن پورامیرآباد
آرشیو وبلاگ
      مرکز مطالعات و اطلاعات فرهنگ استراتژیک (فرهنگی، اجتماعی و سیاسی)
تهدیدات فرهنگی نویسنده: حسن پورامیرآباد - ۱۳۸٧/۱٢/٢٤

      مقاصد ،قابلیتها،ظرفیتها واقدامات گوناگون فرهنگی رقبا دشمنان نظام جمهوری اسلامی که در عرصه خارجی به منظور جلوگیری از موفقیت وایجاد مخاطره در دستیابی به مقاصد ،علایق،منافع بی شمار امنیت ملی کشور جمهوری اسلامی صورت می گیرد ،تهدیدات فرهنگی به حساب می آید.

    پس از پایان جنگ تحمیلی واثبات نا کار آمدی عملیات سخت افزاری علیه انقلاب اسلامی ،دشمنان نظام اسلامی برخی کشور های اروپایی ،گروههای ضد انقلاب خارج نشین در راس آنها آمریکای جنایتکار به این نتیجه رسیدند که نظام نوپای جمهوری اسلامی با جنگ ،تهدید وارعاب قابل نابودی نیست ومی بایست برای سرنگونی چنین حکومتهایی بویژه جمهوری اسلامی ایران باید از راه نرم افزای وارد شد وخط مشی جدیدی را دنبال کردند که در نهایت منجر به فروپاشی نظام جمهوری اسلامی از درون شود. حرکت آرام وخزنده دشمن به آرامی در تغییر امور فرهنگی شروع شد وتغییرات وسیعی را علی رغم هشدارهای مقام معظم رهبری دراین امور بوجود آورد.


تهدیدات فرهنگی

 

      مقاصد ،قابلیتها،ظرفیتها واقدامات گوناگون فرهنگی رقبا دشمنان نظام جمهوری اسلامی که در عرصه خارجی به منظور جلوگیری از موفقیت وایجاد مخاطره در دستیابی به مقاصد ،علایق،منافع بی شمار امنیت ملی کشور جمهوری اسلامی صورت می گیرد ،تهدیدات فرهنگی به حساب می آید.

    پس از پایان جنگ تحمیلی واثبات نا کار آمدی عملیات سخت افزاری علیه انقلاب اسلامی ،دشمنان نظام اسلامی برخی کشور های اروپایی ،گروههای ضد انقلاب خارج نشین در راس آنها آمریکای جنایتکار به این نتیجه رسیدند که نظام نوپای جمهوری اسلامی با جنگ ،تهدید وارعاب قابل نابودی نیست ومی بایست برای سرنگونی چنین حکومتهایی بویژه جمهوری اسلامی ایران باید از راه نرم افزای وارد شد وخط مشی جدیدی را دنبال کردند که در نهایت منجر به فروپاشی نظام جمهوری اسلامی از درون شود. حرکت آرام وخزنده دشمن به آرامی در تغییر امور فرهنگی شروع شد وتغییرات وسیعی را علی رغم هشدارهای مقام معظم رهبری دراین امور بوجود آورد.

       رهبر فرزانه انقلاب اسلامی،تهاجم فرهنگی را به معنایی می داند که یک مجموعه سیاسی یا اقتصادی برای اجرای مقاصد خاص خود واسیر کردن یک ملت به بنیان فرهنگ آن ملت هجوم می برد. از نگاه ایشان ،اشاعه فرهنگ غلط ،فساد وفحشا برای انحراف جوانان نه تنها یک تهاجم فرهنگی بلکه یک شبیخون فرهنگی ،یک غارت فرهنگی ویک قتل عام فرهنگی است.

     تمامی ملتهای جهان در کنش ،واکنش وتعامل با یکدیگر هستند ،هیچ یک از جوامع بشری را نمی توان از داشتن رابطه با سایر جوامع باز داشت.در این صورت ،در مقابل تهاجم فرهنگی که در صدد وارد ساختن ضربات مهلک وزیان بار بر فرهنگ ملت دیگر است،تبادل فرهنگی وجود دارد ،که عبارت است از یک جریان مداوم طبیعی ومستمری که هدف آن کامل کردن فرهنگ خودی از طریق استفاده وبهره مندی از خصوصیات برتر سایر فرهنگهاست.

    هدف مهاجمان به فرهنگ ایران اسلامی ،براندازی نظام جمهوری اسلامی وتهی کردن ارزش های آن ومسخ جوانان کشور است .

     دیوید کی یکی از مهره های سازمان سیا در ارتباط با هدف نهایی  تهاجم فرهنگی آمریکا علیه ایران چنین می نویسد: «مهمترین حرکت در براندازی جمهوری اسلامی ایران ،تغییر فرهنگ فعلی ایران است که مصمم به آن هستیم».

      امروزه در گوشه وکنار جهان بویژه کشورهای غربی سخن از جهانی سازی در همه عرصه های آن می شود ،این طرح وشعار ظاهر فریب از درون بسیار خطرناک واستثمار کننده است .وجهانی سازی فرهنگ غربی ،می تواند کشورهای بسیاری را با چالش های جدی مواجه کند،وفرهنگ های بومی ومنطقه ای کشور ها را از بین ببرد،زیرا جهانی شدن فرهنگ به  مفهوم گشترش فرهنگ آمریکا بویژه صهیونیزم در پهنه جهان است.ازاین رو تضعیف بنیانهای فرهنگی یک ملت از طریق جهانی سازی وجهانی شدن فرهنگ امکان پذیر می شود در واقع ترویج فرهنگ آمریکایی در متن جهانی سازی قرار دارد .

        فرهنگ آمریکایی خود را برترین فرهنگ می داند ودر صدد است به شیوه ها وابزارهای مختلف به فرهنگ مسلط جهانی تبدیل شود.اندیشه سلطه جویانه فرهنگ آمریکایی میتواند تاثیر زیان باری بر روی سایر فرهنگ های محلی برجای گذارد.

      فرهنگ آمریکایی در پی دستیابی به رهبری ایدئولوژیک جهانی است ونگاه تک بعدی ومادی گرایانه به انسان دارد.بر این اساس درحوزه رهبری ایدئولوژیکی آمریکایی نیز همه تجزیه وتحلیل ها در حیطه فناوری مادی،وهمه دل مشغولی ها محدود به بهینه سازی  و بهره وری این دنیایی است.در این فرهنگ که نقش پالایشگاهی پیدا می کند،تنها کسان او هستند که تشخیص می دهند چیزی خالص ودرست است ویا ناخالص ونادرست است.با این رویکرد مقابله با نظام جمهوری اسلامی  ایران از سوی فرهنگ سازان آمریکایی مشروع جلوه می کند.

      متولیان آمریکایی در تلاش اند تا ارزش های همسو وهمگن آمریکا را در کشور های مسلمان بویژه جمهوری اسلامی ایران پدید آورند وآنها را ازدرون تهی نمایند،ودر صورت تححق این همسویی ،تفسیر واحدی از پدیده های پیرامون بین مردم ومسؤولان کشور صورت می گیرد واین آغاز تاثیر گذاری وتاثیر پذیری فرهنگی است.یکی از راه های همسان سازی فرهنگی ،هویت زدایی فرهنگی است .در واقع مسخ تاریخ یا هویت زدایی تاریخی یکی از راههای جهانی سازی فرهنگ است که در صدد پاک سازی گذشته افتخار آمیز وایجاد بی تفاوتی نسبت به آینده  از ذهنیت یک ملت ومحصور کردن آن در روز مرگی است.

     درجهانی شدن در صدد هستند تا سایر ملتهای غیر غربی از جمله ایران ،از فرق سر تا نوک پا،فرنگی شوند ویک خود باختگی فرهنگی برآنها چیره گردد.به تعبیر دیگر جهانی سازان غربی به سایر ملتها القاء می کنند که هرچه دارند بر زمین بگذارند؛زیرا تنها راه نجات  ویا دستیابی به توسعه همه جانبه پیروی از فرهنگ غرب است،آنها برای نیل به غربی سازی ایران وجهان ، به تولید وتجارت کالاهای فرهنگی  بیش از پیش توجه می کنند.

      از آنجا که در فرایند جهانی سازی ،کالاهای فرهنگی ارزان ،گسترش دهنده تفکر سرمایه داری وسمبل فرهنگ غرب است،شیوه تولید برای عرضه کالاهای صنعتی ارزان به کالاهای فرهنگی ارزان متحول گردیده است.وآنها را روانه بازار های کشورها ی جهان سوم نموده تا ضمن مصرف کالاهای ارزان قیمت  ،فرهنگ غرب را گسترش دهند وبا وابسته بودن اقتصادی به کشورهای غربی خود به خود وابستگی فرهنگی ایجاد شده وزمینه برای جهانی سازی فرهنگی در بین کشورها مهیا شود.

 

    با توجه به جغرافیای سیاسی ایران که در شمال غرب همجوار با کشور لائیسم ترکیه می باشد ،پتانسیل بالقوه این فرهنگ کشور ما راتهدید می کند،بطوری که اگر این تفکر واندیشه لا مذهبی به کشور ما حمله ور شود باعث تخریب واز بین بردن فرهنگ جامعه ما خواهد شد.ما در شمال ،کشورهای استقلال یافته شوروی سابق را داریم،با رواج وگسترش روز افزون ابتذال در این کشور ها امکان سرایت آن به داخل کشور وجود دارد .در همه این زمینه ها استان ما هم بی بهره نخواهد بود وخطرات ناشی از بالفعل شدن پتانسیل های ذکر شده در آن کشورها برای استان ما دوچندان است.

       امروزه با گسترش روز افزون وسایل ارتباط جمعی (ماهواره ،اینترنت و..)زمینه برای انتقال وترویج هنجارها وناهنجاریهای ضد فرهنگی بیشتر شده وجوامع مختلف مورد تاخت وتاز هجوم فرهنگی غرب می شوند.وجود بیش از سی ایستگاه تلویزیونی ماهواره ای خارج از کشور که بیست وچهار ساعته علیه نظام مقدس جمهور ی اسلامی برنامه پخش می کنند گواهی بر تائید این مطلب است. دولت آمریکا بارها برای سرنگونی جمهوری اسلامی از طریق تهدیدات نرم افزاری بودجه در پارلمان خود تصویب کرده است واین جدای از بودجه های مخفی است که سالانه هزینه می شود.

از مجموع مطالب گفته شده این نتیجه به دست می آید که مدیریت فرهنگی ،محور اصلی همه مدیریت ها است واگر اصلاحات منطقی وعالمانه در این حوزه صورت گیرد ،بقیه حوزه های اصلاح خواهند شد ونیاز اساسی در این حوزه،راهبردی کردن تئوری ها ونظریه ها در مقابله با آسیبها  وچالش هاست. پس از آن ارائه برنامه های فرهنگی با مشارکت ومحوریت مردم به عنوان مخاطبین اصلی پیام های فرهنگی است.

  نظرات ()
مطالب اخیر درخواست اوباما از ایران برای تحویل هواپیمای جاسوسی مضحک و خنده‌دار است ابراز ناخرسندی آیت‌الله سیستانی از انتساب کذب وصیت‌نامه به ایشان آفتاب امپراتوری انگلیس دهه‌ها پیش غروب کرده است/ پایان دوران طلایی آمریکایی‌ها حسن عباسی در همایش "من کلاهبردارم؛ پس هستم": حلقه ارتباط سران فتنه با پسر شاه معدوم کیست جهان به زودی شاهد امواج عظیم‌تر قیام مستضعفان آمریکا و اروپا خواهد بود گزارش تصویری فارس از حمله صهیونیست‌ها به مراسم تشییع شهید فلسطینی جک کین و مارک گرشت سردار سلیمانی را تهدید به ترور کرده اند حمله نیروهای عربستانی به جوانان بحرینی معترض در منامه اوباما: از ایران می خواهیم که هواپیمای بدون سرنشین آمریکا را پس دهد
کلمات کلیدی وبلاگ 9 دی (۱) rq-170 (۳) آریوبرزن (۱) آزادی (۳) آزادی‌ و تسامح‌ (۱) آژانس (٢) آسیب شناسی (۱) آفریقا (۱) آمانو (۳) آمریکا (٤٤) آمریکایی (۱) آموزش زبان انگلیسی (۱) آیت الله سیستانی (۱) ابعاد (۱) اتحادیه عرب (۱) اجتماعی (۱) احمد متوسلیان (۱) اخبار ایران و جهان (۸) ارتش (۱) اروپا (۱) استاد مطهری (۱) استاد مطهری‌ (۱) استقلال (۱) استکبار (۱) استکبار ستیزی (۱) اسرائیل (٥) اسطوره‌های مقاومت (۱) اسلام (٤) اسلام‌هراسی (۱) اسلام ستیزی (۱) اسلام هراسی (۱) اسناد (۱) اسناد ایران (۱) اسناد سفارتخانه (۱) اصفهان (۱) اطلاع رسانی ملی (۱) اعتصاب (۱) اعراب (۱) افراد نفوذی (۱) افغانستان (٢) اقتصادی (۱) اقدام نامتقارن (۱) اقدامات (۱) الجزایر (۱) امام خامنه ای (۳) امپراتوری امریکا (۱) امپراطوری (۱) امپریالیسم (۱) امریکا (۱) امنیت ملی (۱) اندیشه (۱) اندیشه مطهر (۱) اندیشکده هوور (۱) انرژی هسته ای (٤) انژی اتمی (۱) انقلاب (۱) انقلاب اسلامی (۳) انقلاب اسلامی ایران (٢۳) انگلیس (٤) اهالی سیما (۱) اهداف (۱) اوباما (۱) اولویت اول (۱) اومانیسم‌ (۱) اکوادور (۱) ایدئولوژی (۱) ایران (٤۳) ایران هراسی (٢) ایرانه (۱) اینترنت (٢) بازی (۱) بازی‌های رایانه‌ای (۱) بانک (۱) بتل فیلد 3 (۱) بحران (۱) بحرین (٢) براندازی (٢) برنامه‌های نمایشی (۱) برنامه هسته ای ایران (۱) بریتانیا (۱) بسیج (٦) بسیج مستضعفین (۱) بورس (۱) بولدوزور (۱) بیانیه (۱) بیداری اسلامی (۳) بین الملل (٢) بین المللی (۱) پارلمانی (۱) پرپولیس (۱) پشت پرده (۱) پلیس (٢) پهپادهای اطلاعات (۱) پیروزی (۱) تبلیغات (۱) تجاوز (۱) تجزیه (۱) تحجر (۱) ترجمه و شرح خطبه فدک حضرت زهرا (س) (۱) ترس (۱) ترور (۳) تروریست (٢) تروریستی (۱) تروریسم (٤) تسلیحات (۱) تهاجم (۱) تهدید (۳) تهدید نرم (٥) تهدید نظامی (٢) تهران (۱) تونس (۱) تویتر (۱) جامعة‌ مدنی (۱) جامعة‌ مدنی‌ شرعی، (۱) جامعه اسلامی (۱) جامعه اسلامی‌ (۱) جامعه مدنی (۱) جریان رحمانی (۱) جریان شناسی (۱) جنایات (۱) جنایتکار (۱) جنسی (۱) جنگ (۱) جنگ نرم (۱۸) جنگ نرم، (۱) جهاد نرم (۱) جهان (۱) جهان اسلام (٢) جوانان (۱) جوزف نای (۱) چین (۱) حاصلخیز (۱) حسن رحیم‌پور (۱) حسن عباسی (٢) حسینیه امام خمینی (ره) (۱) حضرت زینب(س)؛ انقلابی پاسدار ارزشها (۱) حفظ (۱) حمله (٢) حمله‌ فرهنگی (۱) حمله به ایران (۱) حمله نظامی (٢) حکومت نرم (۱) خانواده (۱) خاورمیانه (۱) داخلی فتنه (۱) دانشجویان (٢) دانشمندان عراقی (۱) دفاع مقدس (۱) دموکراسی (٢) دموکراسی‌ (۱) دولت (۱) دکترین (۱) دیپلماسی عمومی (۱) دیدگاه امام خمینی (ره) (۱) دین ستیزی (۱) دینی (۱) رابطه (٢) رایانه ای (۱) ربوده شدن 4 دیپلمات ایرانی (۱) رجعت (۱) رحیم‌پور ازغدی (۱) رژیم صهیونیستی (٤) رسانه (۱) رسانه‌های اجتماعی (۱) رمان (۱) رهبر معظم انقلاب (۱) رهبر معظم انقلاب اسلامی (۱) رهبری (۱) روسیه (۱) ریاستی (۱) زن (٢) ساختار سیاسی (۱) سازمان‌‌های امنیتی‌ (۱) سایبر (۱) سپاه (۱) سپاه قدس (۳) ستاد مشترک ارتش (۱) سردار بصیر سپاه امام علی(ع)، الگویی برای سرداران س (۱) سردار جوانی (۱) سرمایه‌داری‌ سکولار (۱) سریال و فیلم (۱) سلطانیه (۱) سنجش (۱) سوریه (۱) سیا (٢) سیاست خارجی آمریکا (۱) سیاسی (٩) سید حسن نصرالله (۱) سیزده آبان (۱) سیزدهم آبان ماه (۱) سیستانی (۱) سینما گران (۱) شاخص‌های امام(ره) (۱) شاه معدوم (۱) شبکه‌های جاسوسی (۱) شجریان (۱) شخصیت‌سازی (۱) شخصیت‌سوزی (۱) شناسایی (۱) شهرداری یاسوج (۱) شورای حکام (٤) شورای هماهنگی (۱) شکست (٢) شیطانی (۱) صبر هوشمندانه (۱) صدا و سیما (۱) صداقت (۱) صدای آمریکا (۱) صفارهرندی: فتنه سال 88 جریانی شیطانی علیه جریان رح (۱) صهیونیزم (۱) صهیونیست (٢) صهیونیست‌ها (۱) صهیونیسم (٢) ضد‌ اصلاحات‌ (۱) ضد فرهنگی (۱) ضدایرانی (۱) طلحه و زبیر (۱) طومار (٢) ظلم (۱) عباسی (۱) عدالت (۱) عراق (۳) عرب (۱) عربستان (۱) عرفان (۱) عرفان انحرافی (۱) علامه فضل‌الله (۱) عملیات روانی (٧) عملیات روانی، (۱) غرب (٢) غزنین (۱) فتنه (٤) فراخوان مقاله (۱) فرانسه (۱) فرقه (۱) فرماند‌هان (۱) فرمانده سپاه (۱) فرماندهان سپاه (۱) فرهنگ و ارزش های آمریکایی (۱) فرهنگی اجتماعی (۱٥) فروپاشی (۱) فروپاشی شوروی (۱) فضای مجازی (٢) فلسطیین (۱) فیس بوک (۱) فیلم (۱) فیلم‌نامه‌نویس (۱) قاسم سلیمانی (٢) قدرت نرم (۱) قرآن (۱) قرائتهای گوناگون (۱) قطعنامه (٢) قهر (۱) قوه قضائیه (۱) گزارش (۱) گورباچف (۱) لبنان (۱) لیبرال (۱) لیبرالیسم (۱) لیبی (٢) ماهواره‌ای (۱) ماهواره ای (۱) مبارزه با استکبار (۱) مبانی (۱) مبانی‌ فلسفی‌ (۱) محاکمه و محکوم (۱) مذاکره (٤) مرجع (۱) مسابقه (۱) مسلمان (٢) مشت (۱) معنویت اسلامی (۱) معنویت گرایی (۱) مقالات (۸) مقام معظم رهبری (٥) مقاومت (۱) ملی گرایی (٢) مناره (۱) ناتوی فرهنگی (٢) نتانیاهو (۱) نظام اسلامی (٢) نظام جمهوری اسلامی ایران (۱) نظامی (۳) نقدی‌ (۱) نیروی هوایی (۱) هراس (۱) هسته ای (٦) هستی‌شناختی (۱) هنرمندان (٢) هواپیما (٦) واجبات (۱) واشنگتن (٢) وال‌استریت (۱) وال استریت (٢) وال اسریت (۱) والت‌دیزنی (۱) وبلاگ نویسی (۱) وحدت (۱) وصیت نامه (۱) ولایت مطلقه فقیه (۱) ولایتی (۱) کابالیسم (۱) کشته (۱) کنترل (۱) یاسوج (۱)
دوستان من قران فتیان تبیان بدایه گو جنگ نرم آفتاب جنوب ایثار فارسان آینده پژوهی بسیج اساتید ياران خراساني عمليات رواني رامين چرومي اندیشکده یقیین جهادگران مجازی دانلود آنتي ويروس بررسي استراتژيك شهيد حسين خنداني وبلاگ شخصي قائم زاده دبيرخانه ي دائمي جنگ نرم استان كهگيلويه و بويراحمد انجمن وبلاگ نویسان جوان وزارت علوم تحقیقات و فناوری شلچه پلي به سوي آسمان دانشگاه علوم پزشكي ياسوج دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج مركز تحقيقلت مجمع تشخيص نظام سایت مردم استان کهگیلویه و بویراحمد موسسه ی آینده پژوهی نقش اندیشه دست توانای معلمفچشم انداز آینده ی ما دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بويراحمد مركز پژوهش هاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه اداره ي كل آموزش و پرورش استان كهگيلويه و بويراحمد دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویراحمد سايت مردم استان كهگيلويه و بويراحمد مركز مطالعات راهبردي انقلاب اسلامي سپاه فتح استان کهگیلویه و وبویراحمد برنامه ریزی استراتژیک و‌آینده پژوهی اشراف اطلاعاتي بصيرت استراتژيك شهداي شهرستان گچساران اندیشکده ی روابط بین الملل حضرت بي بي حكيمه (س) حضرت بي بي حكيمه (س) مركز مطالعات استراتژيك آريا سازمان بسیج مشتضعفین شهيد خدامراد شرافتي دفتر امام خامنه ای شهداي گچساران دانشگاه یاسوج خبرگزاري فارس ياسوج دات كام رامين چرومي عمليات رواني اندیشه مطهر رهبران شيعه افسران جوان میثاق یاران جنگ نرم جهان نيوز بی ترمز سایه گرداب اخبار فناوری اطلاعات کلوب مدیران و متخصصان شبکه اجتماعی بهشت من