حسن   پورامیرآباد
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ حسن پورامیرآباد
آرشیو وبلاگ
      مرکز مطالعات و اطلاعات فرهنگ استراتژیک (فرهنگی، اجتماعی و سیاسی)
ارزش ها ومدیریت فرهنگی نویسنده: حسن پورامیرآباد - ۱۳۸٧/۱٢/٢٤

         با گذشت بیش از دو دهه از انقلاب اسلامی،شناخت آسیبهای حوزه ی مدیریت فرهنگی ، یک ضرورت اساسی است  :زیرا کاستی های موجود در حوزه فرهنگ ،پاسخگو نبودن سیاستها وراهکارهای گذشته در تثبیت ارزشها ،تقویت انگیزه ای درونی جوانان ونوجوانان ،افزایش آرزوهای بدیع دینی واخلاقی در جامعه وبالاخره نابسامانی های درون سازمانی مجموعه های فرهنگی کشور،فضایی رابوجود آورده است که دشمن  انقلاب ،خشن وبی رحم با ایجاد خاکریزهای تهاجم ،دست به حملا ت کوبنده وسهمگین بزند. اگر بقایای ارزش های دوران انقلاب وهشت سال دفاع مقدس نبود ای بسا همه ی میراث ما به تاراج می رفت وآثار ویرانی ها وغارت گریهای دشمن همه جا را فرا می گرفت پس تا دیر نشده باید اسباب وابزار دفاع و حمله را فراهم کرده  تا از “مواضع انفعالی“ به “مواضع اقتداری “ باز گردیم.


ارزش ها ومدیریت فرهنگی

 

         با گذشت بیش از دو دهه از انقلاب اسلامی،شناخت آسیبهای حوزه ی مدیریت فرهنگی ، یک ضرورت اساسی است  :زیرا کاستی های موجود در حوزه فرهنگ ،پاسخگو نبودن سیاستها وراهکارهای گذشته در تثبیت ارزشها ،تقویت انگیزه ای درونی جوانان ونوجوانان ،افزایش آرزوهای بدیع دینی واخلاقی در جامعه وبالاخره نابسامانی های درون سازمانی مجموعه های فرهنگی کشور،فضایی رابوجود آورده است که دشمن  انقلاب ،خشن وبی رحم با ایجاد خاکریزهای تهاجم ،دست به حملا ت کوبنده وسهمگین بزند. اگر بقایای ارزش های دوران انقلاب وهشت سال دفاع مقدس نبود ای بسا همه ی میراث ما به تاراج می رفت وآثار ویرانی ها وغارت گریهای دشمن همه جا را فرا می گرفت پس تا دیر نشده باید اسباب وابزار دفاع و حمله را فراهم کرده  تا از “مواضع انفعالی“ به “مواضع اقتداری “ باز گردیم.

          اگر چه مفهوم کلی ارزش ،در فرهنگ عامه براساس نوع نگرش وسلایق گروهها ،تعاریف مختلفی دارد،لیکن در فرهنگ اسلامی ،بطور خاص،فعل حسن  وزیبای انسان است که مورد قبول محبوب او،یعنی خداست. بیان گهر بار مولای متقیان علی علیه السلام در این باره چنین است:

قیمه کل امری مایحسنه(حکمت 78 نهج البلاغه)

“ارزش هر انسانی به چیزی است که‌آن را زیبا می داند.“

           لذا این ارزش از مقوله “فعل“ است؛ فعلی که حسن وزیبایی آن مورد تایید دین واعتقاد آدمی است.البته “ارزش “فعل علی الاطلاق نیست ،بلکه منضم به حسن،زیبایی وقداست است.در واقع ارزش ،همان قداست وزیبایی محض است که در“ افعال “ تجلی می کند وآثار فعل او در خارج بروز می کند.

 

ریشه ارزشها

            با تعریف ارزش ،منشاء پیدایش ارزشها نیز روشن می شود ؛زیرا همان طوری که می دانیم اموری از قبیل عشق،زیبایی ، هنر ،کمال جویی و.زاییده فطرت بشری اند،لذا وقتی که افعال در قلمرو فطرت قرار می گیرند ،احکام فطرت بر آنها ساری وجاری می شود وهرچه فعل به حکم  فطرت نزدیکتر باشد ،آثار او با ارزش تر است.بدین تر تیب می توان گفت که ارزش از تطابق فعل با فطرت خلق می شود.آنهایی که افعال خویش را با حکم فطرت تطبیق می دهند،از لطافت وذوق  باطنی  خاصی برخورداند،که این حالت را “احساس فطری“می گویند ودر حقیقت ،آلایش وبیداری فطرت  که در لسان علمای دین بسیار تکرار شده  ومی شود،همین لطافت وظرافت(احساس فطری) است که حفظ ونگهداری آن برای انسان بسیار با اهمیت است ،زیرا هم آیینه ی افعال انسان است وهم که زشتی افعال را به انسان نشان می دهد.اما آن فعلی که به زیبایی منضم می شود ،با ارزش است.

          بدین ترتیب ضد ارزش آن است که با زشتی توام باشد واین در حالی است که امور فطری بر افعال حاکمیت نداشته باشند.بنا براین معلوم شد که منشاء“ارزش “احساس فطری آدمی است ؛همانگونه که مبداءفعل اراده ی فاعل آن است ومبداء“ارزش“احساس فطری فاعل.

        حفظ ارزشها از آن جهت اهمیت دارد که بیانگر حیات وسلامت روان فرد وجامعه است .اصولا در فضای مطبوع وپر طراوت ارزش هاست که غنچه های استعداد افراد شکوفا می شود ورشدوبالندگی خودرا در بستر زندگی آغاز می کند.تطابق وهماهنگی بین فعل وفطرت،ظهور ارزشها را امکان پذیر می سازد واین تطابق در صورتی میسر است که بین برهان وعرفان،مودت وهمکاری متقابل برقرار باشد؛یعنی آنچه که عقل باید به تایید عرفان برساند ،متقابلا عرفان نیز از اشراق وانوار خود عقل را محروم نسازد،زیرا آنچه که عقل را امیر وشهوت را اسیر  میکند حمایت عرفان از عقل است وبرعکس.

        آنچه شهوت را امیر وعقل را اسیر می کند،عدم ارتباط وفرمان پذیری عقل از عرفان است .پس آنچه که عقل را هدایت می کند وآن را در تشخیص حسن وقبح افعال توانا می سازد،نورانیت عرفان است ،عقل آدمی در افق عرفان،می تواند مصدر افعالی باشد که حاملان ارزشها وآثار معنوی حیات در جامعه شوند. واگر این رابطه منطقی از بین برود ،حیثیت ذاتی انسان در پرتو ارزشها تکوین می یابد،لذا چون اتفاق واتحاد بین برهان وعرفان وجود ندارد،ارزشها متولد نمی شود.

       ارزشها در خلا نمی رویند وبا تسخیر فضای اجتماعی سیاسی جامعه ،عقل را به استخدام خود در می آورند،وآنچه از عقل بی عرفان سر می زند،تمامی فساد وزشتی هاست؛اگرچه در انجام کار،پیشرفته ترین اصول علمی را رعایت کند،بدین تر تیب ،نتیجه می گیریم که حاکمیت ارزشها به منزله تامین حیات انسانی ومعنوی جامعه است وفقدان آن در جامعه نیز به منزله مرگ آدمی است.خداوند متعال نیز برای آنکه سلامت جامعه را در پرتو حاکمیت ارزشها تضمین کند ،خودمختاری را از عقل گرفته وخیر وصلاح  آن را در برگیری از انوار عرفان واشراق قرار داده است.

یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا(نساء آیه ی 175)

“ای مردم برای شما از جانب خداوند برهانی محکم آمد ونور تابانی به شما فرستادیم.“

 

فرایند مدیریت ارزش ها

       در مدیریت ارزش ها که اصطلاحا“به مدیریت فرهنگی تعبیر می شود نقش مدیر یا مدیران فرهنگی بسیار مهم است:زیرا انسان،هم منشاءرویش ارزش هاست وهم ظرف حفظ ارزش ها.

ادراک ونیل به ارزش ها،بهترین لذت روحی انسان است.هر انسانی،بالفطره تشنه ی ارزش هاست،همانند تشنه هایی که جوینده ی آب زلال و گوارا است واز هر سویی، در طلب آن است. اما اگر فرایند بین فعل و امور فطری به هم بخورد، تشنگی را از دست می دهد؛ به عبارتی ، فاقد احساس فطری می شود.بنا بر این برای آن که فطرت آدمی متکفّل خلق و اثبات ارزش در افعال شود، باید در حفظ احساس که آینه ی صافی افعال است، کوشید و الّا اگر این آینه کدر شود، باب لذّت ارزش ها بسته می شود،و در نهایت، انسان از درک ارزش ها محروم می گردد. پس باب صدور ارزش ها، در فطرت آن انسانی باز میشود که احساس او زنده باشد؛یعنی همواره بیدار، پاک و خالص باشد.در آن صورت، انوار ارزش ها همانند خورشید می درخشد.به قول مولوی:

هر که را باشد ز سینه فتح باب            او ز هر شهری ببیند آفتاب

        اگرچه فطرت ،کاری بس مشکل ودشوار است  بویژه آنکه خود را مدیر حاکمیت ارزش ها در جامعه می داند،در حفظ آن چاره ای ندارد،زیرا اگر آفاتی همچون هوی ، هوس ،وهم وآرزوها سدراه ارزشها می شود ،بلکه اصلا ارزش های خلق شده از سوی دیگران را نیز تخریب می کند،مدیر یک جامعه دینی  وارزشی باید رنج وسختی ها راتحمل کند وفطرت سالم خود را از گزند آفات مختلف حفظ کند ،تا بتواند “ارزش“ را هم خلق وهم حمل کند.اگر سختی ها ودشواری ها را به خاطر لذات آنی وزود گذر تحمل نکند ،صلاحیت واستحقاق خودرا به عنوان ظرف ارزش ها از دست خواهد داد.  

مشکلات فرهنگی:

      در تحلیل مشکلات فرهنگی ، می توان به صورت مختصر اظهارداشت که مشکلات فرهنگی کشور دردو سر فصل قابل ارائه است:

الف: مشکلات ساختاری

ب:مشکلات مدیریتی

مشکلات ساختاری عبارتند از:

1-    پیچیدگی صحنه نبرد فرهنگی

2-    تنوع مخاطبان

3-    تنوع درشیوه ها

4-    نداشتن الگوی مناسب در مقابله با تهدیدنرم

5-     دیر پا ،آرام وغیر محسوس بودن تحولات فرهنگی

6-     گستره وسیع فرهنگ (حوزه ی تبلیغات،آموزش،اطلاع رسانی،عملیات روانی،تفریح،سرگرمی ،هنر و.)

7-    کمبود اعتبارات و بودجه ی فرهنگی در کشور

8-    ارتباط فرهنگ با سایر عرصه ها

9-    هم پوشانی اقدامات فرهنگی دستگاههای ذیربط

در حوزه ی مدیریت فرهنگی کشور هم یک سری مشکلات وجود داردکه عبارتند از:

1-    تاخیر در شناخت صحنه نبرد فرهنگی

2-  فراهم نبودن ساز و کار وظرفیتهای لازم برای انجام فعالیتهای فرهنگی مؤثر.صحنه نبرد فرهنگی امروزصحنه عملیات فرهنگی است :یعنی ما باید یک ارزیابی دقیق از توان رزمی وفرهنگی خود ودشمن وبررسی آسیبها،توانمندیها،تهدیدها ونقاط قوت وضعف وطرح ریزی عملیات فرهنگی آن داشته باشیم واین طرح ریزی بسیار پیچیده است.

3-  درگزینش ابزار ،روش ،مخاطب ،هدف وسنجش میزان اثر بخشی تک تک برنامه های فرهنگی ،کارهای دقیق،علمی وهدفمندی انجام نمی شود.

4-  وجودنگاه لیبرالیستی وبعضا مدیریت تسامحی نامطلوب ومسالمت آمیز فرهنگی در بخش های مختلف مدیریت فرهنگی کشور ،یکی دیگر از مشکلات جدی فرهنگی ماست.

5-    نداشتن مرجع کار آمد درعرصه ی سیاستگذاری،هماهنگی،وساماندهی مدیریت فرهنگی کشور

6-     انفعال نهادهای انقلابی دربرابر  تهاجم فرهنگی غرب

7-    رفاه زدگی،غفلت وسهل انگاری وبی تفاوت بودن بخش عظیمی از مدیریت فرهنگی کشور

8-    بی توجهی به شرایط ،نیازها،خواسته هاوعلایق جوانان با توجه به تغییر در ترکیب جمعیتی کشور .

 

آسیب ها وچالشهای فرهنگی کشور:

       با توجه به ملزومات مدیریت دینی و فرهنگی ،می توان آسیبها وچالش را در دو بخش متمایز بررسی کرد:

الف :آسیبها

         آسیبهای دینی وفرهنگی درون سازمانی است که عمدتا در اثر ضعف برنامه ریزی ومدیریت وناتوانی در شناخت ضرورتها ناشی می شود.برخلاف چالشها که موانع پیش بینی شده یا غیر قابل پیش بینی خارج از سازمان است .مهم ترین آسیبها اجمالا به شرح زیر است:

-    گویا نبودن مفاهیم فرهنگی وارزشی وعدم تبیین راهبردی آنها که بعضا وازدگی در برابر اصطلاحات وادبیات وارداتی را تاکنون در پی داشته است.

-         فاصله گرفتن از مدیریت علمی در گرایش ها ونگرش ها وتوسل به شیوه های توصیه ای وتکراری در فعالیتهای فرهنگی.

-    نظام مند نبودن فعالیتها وبرنامه های فرهنگی ومصرف بی رویه ی منابع مالی ونیروی انسانی در جدال روز مرگی سازمانها ونهاد های فرهنگی.

-     خلط حوزه فعالیتهای فرهنگی وتبلیغی  وصبغه تبلیغی دادن به کارهای فرهنگی ،که بعضا با تاثیر برون رفتی همراه بوده وخواهد بود.

-         استفاده غیر بهینه از نیروهای متخصص وعدم استفاده  صحیح از نرم افزار های جدید در عرصه ی ارتباطات واطلاع رسانی.

ب:چالشها

         چالشها موانعی هستند که خارج از سازمان ،عرصه فعالیتهای فرهنگی را تهدید می کنند وتحقق ارزش های فرهنگی واخلاقی مشکلات را در جامعه ،با شکل جدی مواجه می سازند،که مهم ترین آنها عبارتند از:

-    عدم شناخت دقیق نیازهای  مخاطبان در شرایط مختلف وفعالیتهای یک طرفه که بعضا با اقدامات غیر ضروری ولازم همراه است.

-    ضعف وناتوانی در جذب نیروهای نخبه ومولد اندیشه وفرهنگ در دستگاه های فرهنگی کشور یا بکار گیری آنها در مسؤولیتهای نامناسب وخارج از تخصص شغلی.

-    شکل گیری اخلاق اقتصادی به جای اقتصاد اخلاقی؛ما به جای آن که مؤلفه های اقتصادی جامعه را به سمت ارزش ها هدایت کنیم ،متاسفانه اخلاق جامعه را اقتصادی کردیم،حتی کسانیکه داعیه داران کار فرهنگی در جامعه هستند،می خواهند با اخلاق اقتصادی ،یعنی دنیا خواهی ورفاه طلبی،شعارهای دین وارزشی را در کشور نهادینه کنند،که البته این تنها با مهار تمایلات  اقتصادی توسط معیارهای اخلاقی ودینی نظیر زهد وعدل ،می توان به تحقق ارزشها در جامعه امید وار بود،در غیر این صورت،بد تر از آن خواهد شد که هست. حتی انتظار واعتماد  ذهنی آحاد مردم در جامعه،این است که اول برای ما برابری وبرادری خود ر اثبات  کنید تا ما به حرف ها وگفته های شما اعتماد کنیم.

ان الله تعالی فرض علی ائمه العدل ان تیدوا انفسهم بضعفه الناس کیلا یتبیغ بالفقیر فقره (نهج البلاغه.خطبه200)

“خداوند از مدعیان عدالت در جامعه پیمان گرفته است تا در حد فقیر ترین مردم جامعه زندگی کنند ،تا رفاه آنان موجب رنجش وبی اعتمادی مردم نشود.“

-    عدم شناخت بیماری های فرهنگی ،ره یافته های ضد فرهنگی در پیکره های فرهنگ عمومی کشوروتهدید سلامت اندیشه واخلاق جامعه،بویژه جوانان را در پی داشته ورفتار عادی نا هنجار  وضد ارزشی را سبب شده است.

-     عدم تبادل تجارب فرهنگی بین دستگاههای فرهنگی کشور،راهبردی نبودن تولیدات وبرنامه های فرهنگی وآموزشی در میدان عمل ونیز عدم موازنه  بین حجم برنامه های فرهنگی نیازهای جامعه وافراط وتفریط در ارائه محصولات ،بدون توجه جنبه های الگویی ورفتاری.

-     عدم توجه به اقتصاد مخاطبان ؛ ما کلا می خواهیم با تبلیغات وهیاهو ،مردم را دیندار یا دینداران را تقویت کنیم ،بدون اینکه به نیازهای اقتصادی  ومالی آنها توجه نمائیم ویا حتی نیاز اقتصادی ومالی آنها را به عنوان  یکی از مؤلفه های فرهنگی مورد مطالعه قرار دهیم. در اوایل تاریخ اسلام ،سیستم ها  وروش های تبلیغی  وارتباطی ،به وسعت امروز نبوده است ،ولی مردم روز به روز  بر اعتقاد واعتمادشان به اسلام وپیشوایان دین افزوده شد.این همه سرمایه گذاری فرهنگی وتبلیغی ،اگر از ابتدا با رویکرد اقتصاد فرهنگی ونیازهای مادی مخاطبان هزینه می شد،تاثیر گذاری وکار آمدی آن روز به روز  بیشتر وگسترده تر می شد.وتوسعه فرهنگی وسیاسی جایگاه حقیقی خود را در میان مردم پیدا می کرد.اما متاسفانه یک جانبه گرایی در سیاست گذاری ها وبرنامه ریزی  های فرهنگی،معظل تزلزل  در باورهای مردم وضریب اعتماد آنان به مسؤولین را بوجود آورده است.

نتیجه:

        از مجموع مطالب گفته شده این نتیجه به دست می آید که مدیریت فرهنگی ،محور اصلی همه مدیریت ها است واگر اصلاحات منطقی وعالمانه در این حوزه صورت گیرد ،بقیه حوزه ها اصلاح خواهند شد ونیاز اساسی در این حوزه،راهبردی کردن تئوری ها ونظریه ها در مقابله با آسیبها  وچالش هاست. پس از آن ارائه برنامه های فرهنگی با مشارکت ومحوریت مردم به عنوان مخاطبین اصلی پیام های فرهنگی است.محورهای اصلی راهبردهای فرهنگی عبارتند از :

-    تعیین الگوهای اقتصادی فرهنگی ؛یعنی معیارهای علمی زندگی اقتصادی ،باید معین واجرا شوند. به عنوان مثال زهد ،عدالت،ساده زیستی،قناعت و.. که مؤلفه های اقتصاد فرهنگی است ،در مرحله اول خود دست اندر کاران فرهنگی به آنها عمل کرده وبعد از آن دیگران رابه عمل به آنها توصیه نمایند.تا مردم الگوی عملی را در خود آنها مشاهده کنند وآن گاه با امید واری واعتماد به دنبال آنان حرکت کنند.والا زیاد خواهی ورفاه طلبی دنیوی وکاخ نشینی ها ،با ادعای نهادینه کردن  ارزش های دینی همخوانی ندارد.آنهایی که به مالکیت نا محدود اعتقاد دارند،چگونه می توانند زاهدانه زندگی کنند واز تکاثر وزیاده خواهی دیگران هم جلوگیری کنند؟

-     واگذاری مدیریتها وبرنامه ریزی های فرهنگی به مردم ونهادهای مذهبی جامعه ،که در توسعه وباروری ارزها ،موفق تر از سازمان های دولتی عمل می کنند؛ به طوری که نقش موفق مردم در حفظ  وباورهای دینی در جامعه ،به ویژه فرهنگ عاشورا ورمضان را بدون تحمیل هزینه به دولت شاهدیم.

-         نهادینه کردن اهداف فرهنگ عاشورایی ،دفاع مقدس وایثار وشهادت در جامعه

-    استفاده بهینه ازتوانمدیهای بسیج وایجاد لشکرهای فرهنگی در عرصه های مختلف وکار آمد کردن حضور آنان در متن حرکت های اجتماعی وسیاسی کشور وشناخت قابلیتهای بالقوه وواگذاری مسؤولیت کلیدی به آنان ،که از اولویت کارهای فرهنگی وانتقال ارزشها به نسل سوم انقلاب محسوب می شود.

-    تشکیل هسته های صرفا فرهنگی ،در محیط های علمی  وآموزشی کشور ،به عنوان مؤلفه های ثابت فرهنگی در جذب  وهدایت نیروها وتمرکز زدایی در فعالیتهای فرهنگی اجتماعی .امید است متصدیان امور فرهنگی  وتبلیغی کشور ،با شناخت دقیق آفتها وچالش ها ،اقدام به بازشناسی عمیق در عملکردهای گذشته کنند وبا رویکردی عالمانه  وسر شار از تجارب ،سیاسیتها وبرنامه ریزی های فرهنگی را در کشور افقی نوبخشند تا فرصتها به تهدید علیه ارزش ها تبدیل نشوند.

  نظرات ()
مطالب اخیر درخواست اوباما از ایران برای تحویل هواپیمای جاسوسی مضحک و خنده‌دار است ابراز ناخرسندی آیت‌الله سیستانی از انتساب کذب وصیت‌نامه به ایشان آفتاب امپراتوری انگلیس دهه‌ها پیش غروب کرده است/ پایان دوران طلایی آمریکایی‌ها حسن عباسی در همایش "من کلاهبردارم؛ پس هستم": حلقه ارتباط سران فتنه با پسر شاه معدوم کیست جهان به زودی شاهد امواج عظیم‌تر قیام مستضعفان آمریکا و اروپا خواهد بود گزارش تصویری فارس از حمله صهیونیست‌ها به مراسم تشییع شهید فلسطینی جک کین و مارک گرشت سردار سلیمانی را تهدید به ترور کرده اند حمله نیروهای عربستانی به جوانان بحرینی معترض در منامه اوباما: از ایران می خواهیم که هواپیمای بدون سرنشین آمریکا را پس دهد
کلمات کلیدی وبلاگ 9 دی (۱) rq-170 (۳) آریوبرزن (۱) آزادی (۳) آزادی‌ و تسامح‌ (۱) آژانس (٢) آسیب شناسی (۱) آفریقا (۱) آمانو (۳) آمریکا (٤٤) آمریکایی (۱) آموزش زبان انگلیسی (۱) آیت الله سیستانی (۱) ابعاد (۱) اتحادیه عرب (۱) اجتماعی (۱) احمد متوسلیان (۱) اخبار ایران و جهان (۸) ارتش (۱) اروپا (۱) استاد مطهری (۱) استاد مطهری‌ (۱) استقلال (۱) استکبار (۱) استکبار ستیزی (۱) اسرائیل (٥) اسطوره‌های مقاومت (۱) اسلام (٤) اسلام‌هراسی (۱) اسلام ستیزی (۱) اسلام هراسی (۱) اسناد (۱) اسناد ایران (۱) اسناد سفارتخانه (۱) اصفهان (۱) اطلاع رسانی ملی (۱) اعتصاب (۱) اعراب (۱) افراد نفوذی (۱) افغانستان (٢) اقتصادی (۱) اقدام نامتقارن (۱) اقدامات (۱) الجزایر (۱) امام خامنه ای (۳) امپراتوری امریکا (۱) امپراطوری (۱) امپریالیسم (۱) امریکا (۱) امنیت ملی (۱) اندیشه (۱) اندیشه مطهر (۱) اندیشکده هوور (۱) انرژی هسته ای (٤) انژی اتمی (۱) انقلاب (۱) انقلاب اسلامی (۳) انقلاب اسلامی ایران (٢۳) انگلیس (٤) اهالی سیما (۱) اهداف (۱) اوباما (۱) اولویت اول (۱) اومانیسم‌ (۱) اکوادور (۱) ایدئولوژی (۱) ایران (٤۳) ایران هراسی (٢) ایرانه (۱) اینترنت (٢) بازی (۱) بازی‌های رایانه‌ای (۱) بانک (۱) بتل فیلد 3 (۱) بحران (۱) بحرین (٢) براندازی (٢) برنامه‌های نمایشی (۱) برنامه هسته ای ایران (۱) بریتانیا (۱) بسیج (٦) بسیج مستضعفین (۱) بورس (۱) بولدوزور (۱) بیانیه (۱) بیداری اسلامی (۳) بین الملل (٢) بین المللی (۱) پارلمانی (۱) پرپولیس (۱) پشت پرده (۱) پلیس (٢) پهپادهای اطلاعات (۱) پیروزی (۱) تبلیغات (۱) تجاوز (۱) تجزیه (۱) تحجر (۱) ترجمه و شرح خطبه فدک حضرت زهرا (س) (۱) ترس (۱) ترور (۳) تروریست (٢) تروریستی (۱) تروریسم (٤) تسلیحات (۱) تهاجم (۱) تهدید (۳) تهدید نرم (٥) تهدید نظامی (٢) تهران (۱) تونس (۱) تویتر (۱) جامعة‌ مدنی (۱) جامعة‌ مدنی‌ شرعی، (۱) جامعه اسلامی (۱) جامعه اسلامی‌ (۱) جامعه مدنی (۱) جریان رحمانی (۱) جریان شناسی (۱) جنایات (۱) جنایتکار (۱) جنسی (۱) جنگ (۱) جنگ نرم (۱۸) جنگ نرم، (۱) جهاد نرم (۱) جهان (۱) جهان اسلام (٢) جوانان (۱) جوزف نای (۱) چین (۱) حاصلخیز (۱) حسن رحیم‌پور (۱) حسن عباسی (٢) حسینیه امام خمینی (ره) (۱) حضرت زینب(س)؛ انقلابی پاسدار ارزشها (۱) حفظ (۱) حمله (٢) حمله‌ فرهنگی (۱) حمله به ایران (۱) حمله نظامی (٢) حکومت نرم (۱) خانواده (۱) خاورمیانه (۱) داخلی فتنه (۱) دانشجویان (٢) دانشمندان عراقی (۱) دفاع مقدس (۱) دموکراسی (٢) دموکراسی‌ (۱) دولت (۱) دکترین (۱) دیپلماسی عمومی (۱) دیدگاه امام خمینی (ره) (۱) دین ستیزی (۱) دینی (۱) رابطه (٢) رایانه ای (۱) ربوده شدن 4 دیپلمات ایرانی (۱) رجعت (۱) رحیم‌پور ازغدی (۱) رژیم صهیونیستی (٤) رسانه (۱) رسانه‌های اجتماعی (۱) رمان (۱) رهبر معظم انقلاب (۱) رهبر معظم انقلاب اسلامی (۱) رهبری (۱) روسیه (۱) ریاستی (۱) زن (٢) ساختار سیاسی (۱) سازمان‌‌های امنیتی‌ (۱) سایبر (۱) سپاه (۱) سپاه قدس (۳) ستاد مشترک ارتش (۱) سردار بصیر سپاه امام علی(ع)، الگویی برای سرداران س (۱) سردار جوانی (۱) سرمایه‌داری‌ سکولار (۱) سریال و فیلم (۱) سلطانیه (۱) سنجش (۱) سوریه (۱) سیا (٢) سیاست خارجی آمریکا (۱) سیاسی (٩) سید حسن نصرالله (۱) سیزده آبان (۱) سیزدهم آبان ماه (۱) سیستانی (۱) سینما گران (۱) شاخص‌های امام(ره) (۱) شاه معدوم (۱) شبکه‌های جاسوسی (۱) شجریان (۱) شخصیت‌سازی (۱) شخصیت‌سوزی (۱) شناسایی (۱) شهرداری یاسوج (۱) شورای حکام (٤) شورای هماهنگی (۱) شکست (٢) شیطانی (۱) صبر هوشمندانه (۱) صدا و سیما (۱) صداقت (۱) صدای آمریکا (۱) صفارهرندی: فتنه سال 88 جریانی شیطانی علیه جریان رح (۱) صهیونیزم (۱) صهیونیست (٢) صهیونیست‌ها (۱) صهیونیسم (٢) ضد‌ اصلاحات‌ (۱) ضد فرهنگی (۱) ضدایرانی (۱) طلحه و زبیر (۱) طومار (٢) ظلم (۱) عباسی (۱) عدالت (۱) عراق (۳) عرب (۱) عربستان (۱) عرفان (۱) عرفان انحرافی (۱) علامه فضل‌الله (۱) عملیات روانی (٧) عملیات روانی، (۱) غرب (٢) غزنین (۱) فتنه (٤) فراخوان مقاله (۱) فرانسه (۱) فرقه (۱) فرماند‌هان (۱) فرمانده سپاه (۱) فرماندهان سپاه (۱) فرهنگ و ارزش های آمریکایی (۱) فرهنگی اجتماعی (۱٥) فروپاشی (۱) فروپاشی شوروی (۱) فضای مجازی (٢) فلسطیین (۱) فیس بوک (۱) فیلم (۱) فیلم‌نامه‌نویس (۱) قاسم سلیمانی (٢) قدرت نرم (۱) قرآن (۱) قرائتهای گوناگون (۱) قطعنامه (٢) قهر (۱) قوه قضائیه (۱) گزارش (۱) گورباچف (۱) لبنان (۱) لیبرال (۱) لیبرالیسم (۱) لیبی (٢) ماهواره‌ای (۱) ماهواره ای (۱) مبارزه با استکبار (۱) مبانی (۱) مبانی‌ فلسفی‌ (۱) محاکمه و محکوم (۱) مذاکره (٤) مرجع (۱) مسابقه (۱) مسلمان (٢) مشت (۱) معنویت اسلامی (۱) معنویت گرایی (۱) مقالات (۸) مقام معظم رهبری (٥) مقاومت (۱) ملی گرایی (٢) مناره (۱) ناتوی فرهنگی (٢) نتانیاهو (۱) نظام اسلامی (٢) نظام جمهوری اسلامی ایران (۱) نظامی (۳) نقدی‌ (۱) نیروی هوایی (۱) هراس (۱) هسته ای (٦) هستی‌شناختی (۱) هنرمندان (٢) هواپیما (٦) واجبات (۱) واشنگتن (٢) وال‌استریت (۱) وال استریت (٢) وال اسریت (۱) والت‌دیزنی (۱) وبلاگ نویسی (۱) وحدت (۱) وصیت نامه (۱) ولایت مطلقه فقیه (۱) ولایتی (۱) کابالیسم (۱) کشته (۱) کنترل (۱) یاسوج (۱)
دوستان من قران فتیان تبیان بدایه گو جنگ نرم آفتاب جنوب ایثار فارسان آینده پژوهی بسیج اساتید ياران خراساني عمليات رواني رامين چرومي اندیشکده یقیین جهادگران مجازی دانلود آنتي ويروس بررسي استراتژيك شهيد حسين خنداني وبلاگ شخصي قائم زاده دبيرخانه ي دائمي جنگ نرم استان كهگيلويه و بويراحمد انجمن وبلاگ نویسان جوان وزارت علوم تحقیقات و فناوری شلچه پلي به سوي آسمان دانشگاه علوم پزشكي ياسوج دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج مركز تحقيقلت مجمع تشخيص نظام سایت مردم استان کهگیلویه و بویراحمد موسسه ی آینده پژوهی نقش اندیشه دست توانای معلمفچشم انداز آینده ی ما دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بويراحمد مركز پژوهش هاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه اداره ي كل آموزش و پرورش استان كهگيلويه و بويراحمد دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویراحمد سايت مردم استان كهگيلويه و بويراحمد مركز مطالعات راهبردي انقلاب اسلامي سپاه فتح استان کهگیلویه و وبویراحمد برنامه ریزی استراتژیک و‌آینده پژوهی اشراف اطلاعاتي بصيرت استراتژيك شهداي شهرستان گچساران اندیشکده ی روابط بین الملل حضرت بي بي حكيمه (س) حضرت بي بي حكيمه (س) مركز مطالعات استراتژيك آريا سازمان بسیج مشتضعفین شهيد خدامراد شرافتي دفتر امام خامنه ای شهداي گچساران دانشگاه یاسوج خبرگزاري فارس ياسوج دات كام رامين چرومي عمليات رواني اندیشه مطهر رهبران شيعه افسران جوان میثاق یاران جنگ نرم جهان نيوز بی ترمز سایه گرداب اخبار فناوری اطلاعات کلوب مدیران و متخصصان شبکه اجتماعی بهشت من