حسن   پورامیرآباد
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ حسن پورامیرآباد
آرشیو وبلاگ
      مرکز مطالعات و اطلاعات فرهنگ استراتژیک (فرهنگی، اجتماعی و سیاسی)
نقش فرهنگ در انقلاب اسلامی نویسنده: حسن پورامیرآباد - ۱۳۸٧/۱٢/٢٤

       انقلاب اسلامی در قیاس با سایر انقلابها وحرکتهای مردمی که در دهه های اخیردر عالم واقع شده است ،اختصاصات وویژگیهایی دارد که به آن تمایز وبرجستگی خاص می بخشد،نخست ،کیفیت رهبری انقلاب اسلامی، که شاید بتوان گفت عمده ترین عامل حدوث وبقاء انقلاب اسلامی ایران همین وجه بوده است واز این جهت نقش رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) وآثار وافکار واندیشه های ایشان در ارائه طریق وهدایت امت اسلامی ،نقشی یگانه وبی بدیل بوده است.


نقش فرهنگ در انقلاب اسلامی

       انقلاب اسلامی در قیاس با سایر انقلابها وحرکتهای مردمی که در دهه های اخیردر عالم واقع شده است ،اختصاصات وویژگیهایی دارد که به آن تمایز وبرجستگی خاص می بخشد،نخست ،کیفیت رهبری انقلاب اسلامی، که شاید بتوان گفت عمده ترین عامل حدوث وبقاء انقلاب اسلامی ایران همین وجه بوده است واز این جهت نقش رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) وآثار وافکار واندیشه های ایشان در ارائه طریق وهدایت امت اسلامی ،نقشی یگانه وبی بدیل بوده است.

      وجه ممیز دیگر انقلاب اسلامی ایران ،فرهنگی بودن آن است که می توان منشاء وخاستگاه انقلاب را فرهنگ غنی واصیل اسلام ورسوخ  آن در جان ودل ملت مسلمان ایران دانست.

   چهره فرهنگی انقلاب ،چهره بارز وبرجسته ای است که غلبه آن بر وجوه ،وجنبه های دیگر ،امری انکار ناپذیر است . بر این اساس که رهبری وفرهنگ دو وجه برجسته انقلاب اسلامی اند،هر گونه تحقیق وجستجو در شناخت این دو ،هم به تعمیق شناخت ما از انقلاب اسلامی وشرایط تکون وپیدایی آن کمک خواهد کرد ،وهم در راهیابی مسیر آینده نظام اسلامی ،ما را هدایت ورهبری خواهد کرد.در این راستا توجه به رهنمودهای فرهنگی امام راحل می تواند یکی از مناسب ترین راه های دستیابی به مقصود یاد شده تلقی گردد .رهنمودهای حضرت امام(ره) بطور کلی مشخص کننده مسیر انقلاب ونظام است ؛ورهنمودهای فرهنگی ایشان بطور خاص ،سمت گیریها وجهت گیریهای کلی وبنیادین نظام را معین می نماید.       

          یک نگاه مارکسیستی نسبت به فرهنگ وجود دارد که آن را وابسته به اقتصاد وخاستگاه فرهنگ را معادلات اقتصادی می داند.در این نگاه ،توسعه فرهنگی وابسته به توسعه اقتصادی است.در نگاه دوم که نگاه لیبرالیستی است ودید گاه غالب غرب است ،فرهنگ در قلمرو زندگی خصوصی افراد است ونسبتی با دولت وسایر عرصه ها ندارد . دراین دیدگاه فرهنگ مقوله ای نسبی است وهیچ گونه اید ئولوژی مطلقی در آن وجود ندارد،ومحصول فرهنگی  را هم در واقع ،بازار عرضه وتقاضا مشخص می کند.آنچه ملاک است سلیقه ومیل افراد است ؛ضرورت ،نیازها ومصالح انسانها وبشریت مطرح نیست ،این رایج ترین نگرش در غرب است.

           در نگاه سوم، که نگاه اسلامی است آنچه اصالت دارد ،فرهنگ است.نگاه به فرهنگ ،مقوله ای انسانی است.اسلام رسالت همه ادیان الهی را “تحول فرهنگی “می داند.با این نگاه همه الگوها وهنجارهای جامعه متاثر از فرهنگ جامعه است .به تعبیر حضرت امام (ره) سعادت وشقاوت جامعه به فرهنگ مربوط است یا راس همه اصلاحات،اصلاح فرهنگ است.بنا براین از دید گاه اسلامی ،اهداف سایر نظام های سیاسی ،اقتصادی واجتماعی  والگو ها وهنجارهای رفتاری جامعه ،متاثر از نظام فرهنگی است وتا زمانی که امنیت فرهنگی برقرار نشود ،ما درسایر نظام ها شاهد امنیت وتوسعه نخواهیم بود. با این دیدگاه است که ما رابطه ی فرهنگ را باسایر عرصه ها وماهیت فرهنگ ومیزان مستقل یا وابسته بودن  آن را می توانیم بدست آوریم.

       ما معتقدیم فرهنگ مهم است ،امروزه کار فرهنگی ،اهمیت قابل توجهی داردو مدیران وعناصر فرهنگی ،در جبهه ی جدی فرهنگی قرار دارند وبا رودر رویی با سربازان فرهنگی دشمن با ید از هوش وذکاوت سرشاری برخوردار بوده و با بر نامه ریزی هدفمند حرکت کرده وپاسدار فرهنگ اصیل اسلامی باشند.  ما معتقدیم که علل وزمینه های پیدایش انقلاب اسلامی ،کاملا فرهنگی است .               

        منشا اصلی پیدایش انقلابها ،نوعی اعتراض  در به چالش کشیدن  فرهنگ وارزشهای معمول واعتقادات موجود در یک جامعه است .زمانی که ارزشهای فرهنگی ،آرمانها ومطلوبیتهای یک جامعه به معارضه وچالش کشیده می شود ،اعتراضات عمومی شکل می گیرد وزمینه پیدایش وتغییرات ودگرگونیهای اساسی را در جامعه پدید می آورد ،ودر کشور ما  جرقه ی این حادثه  در سال 42 توسط ابر مرد تاریخ- حضرت امام خمینی (ره) - زده شد وبا رهبریهای مدبرانه معظم له در بهمن ماه یکهزاروسیصد وپنجاه وهفت به بار نشست.در واقع این اعتراضات ،اعتراض به تخریب یا استحاله ارزشهای اساسی یک جامعه است،در این صورت ماهیت انقلاب کاملا فرهنگی می شود.  وقتی ارزشها در معرض آسیب قرار گیرند،مردم اعتراض می کنند. انقلاب اسلامی دقیقا از یک ماهیت فرهنگی برخوردار بود آن هم بر پایه فرهنگ اسلام ناب محمدی (ص).وجهه اصلی ومشخصات ممتاز انقلاب اسلامی ،دینی بودن،رهبری روحانیت،ایمان ،آگاهی واعتقاد راسخ مردم به اندیشه سیاسی حضرت امام ( ره ) بوددر واقع ،عامل اصلی حرکت عمومی مردم را ،نوعی گرایش به ارزشهای دینی وعوامل فرهنگی معنوی تشکیل می داد.از این جهت ما انقلاب خود مان را کاملا فرهنگی می دانیم. می توان سه دلیل  اصلی برای در اولویت بودن کار فرهنگی مطرح کرد:

-    دلیل نخست اینکه هدف اصلی نظام ما،فرهنگی است، ومعتقدیم  تامین استقلال وامنیت فرهنگی ،تامین کننده ی استقلال  وامنیت در سایر زمینه هاست .هدف اصلی پیدایش انقلاب اسلامی .بیدار ی اسلامی در میان مسلمانان ،حاکمیت ارزشهای دینی واخلاقی ،نفی فرهنگ غربی ودر نهایت  استقلال فرهنگی است واز این جهت کار فرهنگی،دارای اهمیت والویت است.

-    محور دوم این است که هدف اصلی دشمن تحمیل واستحاله فرهنگی است .تحمیل افکار  واندیشه فرهنگی  دشمن وتخریب واستحاله فرهنگ خودی ،ترویج فکر ورفتار غربی ،عامل معارضه ومخالفت وفشار علیه نظام  جمهوری اسلامی است .که به اشکال مختلف (آشکار وپنهان) در طول انقلاب اسلامی با آن مواجه بوده ایم.بدون شک اگر جمهوری اسلامی بر مؤلفه ها وعناصر فرهنگی خود پا فشاری نکند ،تمام فشارها وتمام معارضه ها منتفی است. سلطه ی واقعی سلطه ی فرهنگی است وهمه ی فشارها هم برای پذیرش فرهنگ غرب است .برای این امر،نمونه های زیادی داریم، ودر کشور هایی که به فرهنگ غرب تن داده اند ،همه فشارها از روی دوش آنها برداشته می شود.

-    محور سوم که بیشتر متوجه خودمان است ،این است که،منشا توان رزم ما در همه ی عرصه های فرهنگی امنیتی ونظامی ،منشا فرهنگی دارد. ما اعتقاد داریم که با وجود بهترین  وپیشرفته ترین امکانا ت نظامی وساختار سازمانی ،هیچ گاه نخواهیم توانست فاصله ی خودمان را با تجهیزات وامکانات قدرتهای بزرگ ،به حد اقل برسانیم،آنچه که عامل افزایش قوت در رزم می شود ،باورها ،اعتقادات،روحیه واراده مقاومت ودفاع از ارزشها،آرمانها ونظام مقدس جمهوری اسلامی در ملت ما باشد،هیچ قدرتی جرات نمی کند به ما حمله نظامی کند.اگر تهاجم نظامی هم صورت پذیرد ،حتما با شکست مواجه می شود .پس از این جهت ما باید بر مؤلفه های فرهنگی خودمان  تاکید کنیم.

  نظرات ()
مطالب اخیر درخواست اوباما از ایران برای تحویل هواپیمای جاسوسی مضحک و خنده‌دار است ابراز ناخرسندی آیت‌الله سیستانی از انتساب کذب وصیت‌نامه به ایشان آفتاب امپراتوری انگلیس دهه‌ها پیش غروب کرده است/ پایان دوران طلایی آمریکایی‌ها حسن عباسی در همایش "من کلاهبردارم؛ پس هستم": حلقه ارتباط سران فتنه با پسر شاه معدوم کیست جهان به زودی شاهد امواج عظیم‌تر قیام مستضعفان آمریکا و اروپا خواهد بود گزارش تصویری فارس از حمله صهیونیست‌ها به مراسم تشییع شهید فلسطینی جک کین و مارک گرشت سردار سلیمانی را تهدید به ترور کرده اند حمله نیروهای عربستانی به جوانان بحرینی معترض در منامه اوباما: از ایران می خواهیم که هواپیمای بدون سرنشین آمریکا را پس دهد
کلمات کلیدی وبلاگ 9 دی (۱) rq-170 (۳) آریوبرزن (۱) آزادی (۳) آزادی‌ و تسامح‌ (۱) آژانس (٢) آسیب شناسی (۱) آفریقا (۱) آمانو (۳) آمریکا (٤٤) آمریکایی (۱) آموزش زبان انگلیسی (۱) آیت الله سیستانی (۱) ابعاد (۱) اتحادیه عرب (۱) اجتماعی (۱) احمد متوسلیان (۱) اخبار ایران و جهان (۸) ارتش (۱) اروپا (۱) استاد مطهری (۱) استاد مطهری‌ (۱) استقلال (۱) استکبار (۱) استکبار ستیزی (۱) اسرائیل (٥) اسطوره‌های مقاومت (۱) اسلام (٤) اسلام‌هراسی (۱) اسلام ستیزی (۱) اسلام هراسی (۱) اسناد (۱) اسناد ایران (۱) اسناد سفارتخانه (۱) اصفهان (۱) اطلاع رسانی ملی (۱) اعتصاب (۱) اعراب (۱) افراد نفوذی (۱) افغانستان (٢) اقتصادی (۱) اقدام نامتقارن (۱) اقدامات (۱) الجزایر (۱) امام خامنه ای (۳) امپراتوری امریکا (۱) امپراطوری (۱) امپریالیسم (۱) امریکا (۱) امنیت ملی (۱) اندیشه (۱) اندیشه مطهر (۱) اندیشکده هوور (۱) انرژی هسته ای (٤) انژی اتمی (۱) انقلاب (۱) انقلاب اسلامی (۳) انقلاب اسلامی ایران (٢۳) انگلیس (٤) اهالی سیما (۱) اهداف (۱) اوباما (۱) اولویت اول (۱) اومانیسم‌ (۱) اکوادور (۱) ایدئولوژی (۱) ایران (٤۳) ایران هراسی (٢) ایرانه (۱) اینترنت (٢) بازی (۱) بازی‌های رایانه‌ای (۱) بانک (۱) بتل فیلد 3 (۱) بحران (۱) بحرین (٢) براندازی (٢) برنامه‌های نمایشی (۱) برنامه هسته ای ایران (۱) بریتانیا (۱) بسیج (٦) بسیج مستضعفین (۱) بورس (۱) بولدوزور (۱) بیانیه (۱) بیداری اسلامی (۳) بین الملل (٢) بین المللی (۱) پارلمانی (۱) پرپولیس (۱) پشت پرده (۱) پلیس (٢) پهپادهای اطلاعات (۱) پیروزی (۱) تبلیغات (۱) تجاوز (۱) تجزیه (۱) تحجر (۱) ترجمه و شرح خطبه فدک حضرت زهرا (س) (۱) ترس (۱) ترور (۳) تروریست (٢) تروریستی (۱) تروریسم (٤) تسلیحات (۱) تهاجم (۱) تهدید (۳) تهدید نرم (٥) تهدید نظامی (٢) تهران (۱) تونس (۱) تویتر (۱) جامعة‌ مدنی (۱) جامعة‌ مدنی‌ شرعی، (۱) جامعه اسلامی (۱) جامعه اسلامی‌ (۱) جامعه مدنی (۱) جریان رحمانی (۱) جریان شناسی (۱) جنایات (۱) جنایتکار (۱) جنسی (۱) جنگ (۱) جنگ نرم (۱۸) جنگ نرم، (۱) جهاد نرم (۱) جهان (۱) جهان اسلام (٢) جوانان (۱) جوزف نای (۱) چین (۱) حاصلخیز (۱) حسن رحیم‌پور (۱) حسن عباسی (٢) حسینیه امام خمینی (ره) (۱) حضرت زینب(س)؛ انقلابی پاسدار ارزشها (۱) حفظ (۱) حمله (٢) حمله‌ فرهنگی (۱) حمله به ایران (۱) حمله نظامی (٢) حکومت نرم (۱) خانواده (۱) خاورمیانه (۱) داخلی فتنه (۱) دانشجویان (٢) دانشمندان عراقی (۱) دفاع مقدس (۱) دموکراسی (٢) دموکراسی‌ (۱) دولت (۱) دکترین (۱) دیپلماسی عمومی (۱) دیدگاه امام خمینی (ره) (۱) دین ستیزی (۱) دینی (۱) رابطه (٢) رایانه ای (۱) ربوده شدن 4 دیپلمات ایرانی (۱) رجعت (۱) رحیم‌پور ازغدی (۱) رژیم صهیونیستی (٤) رسانه (۱) رسانه‌های اجتماعی (۱) رمان (۱) رهبر معظم انقلاب (۱) رهبر معظم انقلاب اسلامی (۱) رهبری (۱) روسیه (۱) ریاستی (۱) زن (٢) ساختار سیاسی (۱) سازمان‌‌های امنیتی‌ (۱) سایبر (۱) سپاه (۱) سپاه قدس (۳) ستاد مشترک ارتش (۱) سردار بصیر سپاه امام علی(ع)، الگویی برای سرداران س (۱) سردار جوانی (۱) سرمایه‌داری‌ سکولار (۱) سریال و فیلم (۱) سلطانیه (۱) سنجش (۱) سوریه (۱) سیا (٢) سیاست خارجی آمریکا (۱) سیاسی (٩) سید حسن نصرالله (۱) سیزده آبان (۱) سیزدهم آبان ماه (۱) سیستانی (۱) سینما گران (۱) شاخص‌های امام(ره) (۱) شاه معدوم (۱) شبکه‌های جاسوسی (۱) شجریان (۱) شخصیت‌سازی (۱) شخصیت‌سوزی (۱) شناسایی (۱) شهرداری یاسوج (۱) شورای حکام (٤) شورای هماهنگی (۱) شکست (٢) شیطانی (۱) صبر هوشمندانه (۱) صدا و سیما (۱) صداقت (۱) صدای آمریکا (۱) صفارهرندی: فتنه سال 88 جریانی شیطانی علیه جریان رح (۱) صهیونیزم (۱) صهیونیست (٢) صهیونیست‌ها (۱) صهیونیسم (٢) ضد‌ اصلاحات‌ (۱) ضد فرهنگی (۱) ضدایرانی (۱) طلحه و زبیر (۱) طومار (٢) ظلم (۱) عباسی (۱) عدالت (۱) عراق (۳) عرب (۱) عربستان (۱) عرفان (۱) عرفان انحرافی (۱) علامه فضل‌الله (۱) عملیات روانی (٧) عملیات روانی، (۱) غرب (٢) غزنین (۱) فتنه (٤) فراخوان مقاله (۱) فرانسه (۱) فرقه (۱) فرماند‌هان (۱) فرمانده سپاه (۱) فرماندهان سپاه (۱) فرهنگ و ارزش های آمریکایی (۱) فرهنگی اجتماعی (۱٥) فروپاشی (۱) فروپاشی شوروی (۱) فضای مجازی (٢) فلسطیین (۱) فیس بوک (۱) فیلم (۱) فیلم‌نامه‌نویس (۱) قاسم سلیمانی (٢) قدرت نرم (۱) قرآن (۱) قرائتهای گوناگون (۱) قطعنامه (٢) قهر (۱) قوه قضائیه (۱) گزارش (۱) گورباچف (۱) لبنان (۱) لیبرال (۱) لیبرالیسم (۱) لیبی (٢) ماهواره‌ای (۱) ماهواره ای (۱) مبارزه با استکبار (۱) مبانی (۱) مبانی‌ فلسفی‌ (۱) محاکمه و محکوم (۱) مذاکره (٤) مرجع (۱) مسابقه (۱) مسلمان (٢) مشت (۱) معنویت اسلامی (۱) معنویت گرایی (۱) مقالات (۸) مقام معظم رهبری (٥) مقاومت (۱) ملی گرایی (٢) مناره (۱) ناتوی فرهنگی (٢) نتانیاهو (۱) نظام اسلامی (٢) نظام جمهوری اسلامی ایران (۱) نظامی (۳) نقدی‌ (۱) نیروی هوایی (۱) هراس (۱) هسته ای (٦) هستی‌شناختی (۱) هنرمندان (٢) هواپیما (٦) واجبات (۱) واشنگتن (٢) وال‌استریت (۱) وال استریت (٢) وال اسریت (۱) والت‌دیزنی (۱) وبلاگ نویسی (۱) وحدت (۱) وصیت نامه (۱) ولایت مطلقه فقیه (۱) ولایتی (۱) کابالیسم (۱) کشته (۱) کنترل (۱) یاسوج (۱)
دوستان من قران فتیان تبیان بدایه گو جنگ نرم آفتاب جنوب ایثار فارسان آینده پژوهی بسیج اساتید ياران خراساني عمليات رواني رامين چرومي اندیشکده یقیین جهادگران مجازی دانلود آنتي ويروس بررسي استراتژيك شهيد حسين خنداني وبلاگ شخصي قائم زاده دبيرخانه ي دائمي جنگ نرم استان كهگيلويه و بويراحمد انجمن وبلاگ نویسان جوان وزارت علوم تحقیقات و فناوری شلچه پلي به سوي آسمان دانشگاه علوم پزشكي ياسوج دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج مركز تحقيقلت مجمع تشخيص نظام سایت مردم استان کهگیلویه و بویراحمد موسسه ی آینده پژوهی نقش اندیشه دست توانای معلمفچشم انداز آینده ی ما دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بويراحمد مركز پژوهش هاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه اداره ي كل آموزش و پرورش استان كهگيلويه و بويراحمد دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویراحمد سايت مردم استان كهگيلويه و بويراحمد مركز مطالعات راهبردي انقلاب اسلامي سپاه فتح استان کهگیلویه و وبویراحمد برنامه ریزی استراتژیک و‌آینده پژوهی اشراف اطلاعاتي بصيرت استراتژيك شهداي شهرستان گچساران اندیشکده ی روابط بین الملل حضرت بي بي حكيمه (س) حضرت بي بي حكيمه (س) مركز مطالعات استراتژيك آريا سازمان بسیج مشتضعفین شهيد خدامراد شرافتي دفتر امام خامنه ای شهداي گچساران دانشگاه یاسوج خبرگزاري فارس ياسوج دات كام رامين چرومي عمليات رواني اندیشه مطهر رهبران شيعه افسران جوان میثاق یاران جنگ نرم جهان نيوز بی ترمز سایه گرداب اخبار فناوری اطلاعات کلوب مدیران و متخصصان شبکه اجتماعی بهشت من