حسن   پورامیرآباد
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ حسن پورامیرآباد
آرشیو وبلاگ
      مرکز مطالعات و اطلاعات فرهنگ استراتژیک (فرهنگی، اجتماعی و سیاسی)
احیای فرهنگ اسلامی نویسنده: حسن پورامیرآباد - ۱۳۸٧/۱٢/٢٤

       واژه فرهنگ معانی متنوع وگسترده ای را القاء می نماید که بسیار عالیتر وجامع تر از برداشتهای سطحی مسطلح می باشند.علاوه بر این هر جامعه وملتی ،تعریف خاص خویش را برای فرهنگ دارد ،واز همین جاست که جامعه ایرانی نیز نیازمند توافق بر تعریفی واحد از فرهنگ است. با عنایت به نقش فرهنگ درحیات معنوی جامعه  وتاثیر آن در هویت ملی ودر تکامل مادی ومعنوی جامعه ،باید توجه کرد که نمی توان ونباید حیطه عمل فرهنگ را به  برخی زمینه ها محدود کرد ،بلکه بایستی فرهنگ را به مثابه فضایی برای حیات فرد وجامعه انگاشت که حیات وفعالیت جامعه در آن جریان داشته ودر واقع به عنوان هدایتگر اصلی مادی ومعنوی فرد وجامعه ایفای نقش می نماید.هر جامعه واجد فرهنگی است که قدر ومرتبه اش برای اعضای آن توسط معیارهای خاص منبعث از اعتقادات وباورها وعلایق جامعه تبیین می شود.به این ترتیب مباین ومعیارهای ارزیابی فرهنگ حاکم برجامعه اسلامی،باید از تعالیم اسلامی استخراج شده باشد.بالنتیجه جامعه مسلمان ایرانی که به ارزشها واهداف خاص ومعنوی والهی احترام نهاده وبه تبع آن رسالتی را برای خود منظور نموده است ،باید معیار اصلی تعریف وانتخاب  وترویج فرهنگ خویش را از میان باورهای اسلامی استخراج کرده وبه عنوان معیار تبادلات وارتباطات فرهنگی مورد استفاده واستناد قرار دهد.علی ایحال ،فرهنگ ایرانی به مجموعه ای از اعتقادات ودانشها ومعارف وآداب ورسوم وارزشهایی اطلاق می شودکه جامعه مسلمان ایرانی به آن احترام می گذارد،باآنها هویت می یابد،معیار ارزیابی مقولات مختلف زندگی او هستند،وبدون اینکه تضاد وتزاحمی با اصول وارزشهای اسلامی داشته باشند،به عنوان عاملی در متجلی ساختن اصول وارزشها وبستر فضای تعالی انسان،ایفای نقش می نماید.


احیای فرهنگ اسلامی

       واژه فرهنگ معانی متنوع وگسترده ای را القاء می نماید که بسیار عالیتر وجامع تر از برداشتهای سطحی مسطلح می باشند.علاوه بر این هر جامعه وملتی ،تعریف خاص خویش را برای فرهنگ دارد ،واز همین جاست که جامعه ایرانی نیز نیازمند توافق بر تعریفی واحد از فرهنگ است. با عنایت به نقش فرهنگ درحیات معنوی جامعه  وتاثیر آن در هویت ملی ودر تکامل مادی ومعنوی جامعه ،باید توجه کرد که نمی توان ونباید حیطه عمل فرهنگ را به  برخی زمینه ها محدود کرد ،بلکه بایستی فرهنگ را به مثابه فضایی برای حیات فرد وجامعه انگاشت که حیات وفعالیت جامعه در آن جریان داشته ودر واقع به عنوان هدایتگر اصلی مادی ومعنوی فرد وجامعه ایفای نقش می نماید.هر جامعه واجد فرهنگی است که قدر ومرتبه اش برای اعضای آن توسط معیارهای خاص منبعث از اعتقادات وباورها وعلایق جامعه تبیین می شود.به این ترتیب مباین ومعیارهای ارزیابی فرهنگ حاکم برجامعه اسلامی،باید از تعالیم اسلامی استخراج شده باشد.بالنتیجه جامعه مسلمان ایرانی که به ارزشها واهداف خاص ومعنوی والهی احترام نهاده وبه تبع آن رسالتی را برای خود منظور نموده است ،باید معیار اصلی تعریف وانتخاب  وترویج فرهنگ خویش را از میان باورهای اسلامی استخراج کرده وبه عنوان معیار تبادلات وارتباطات فرهنگی مورد استفاده واستناد قرار دهد.علی ایحال ،فرهنگ ایرانی به مجموعه ای از اعتقادات ودانشها ومعارف وآداب ورسوم وارزشهایی اطلاق می شودکه جامعه مسلمان ایرانی به آن احترام می گذارد،باآنها هویت می یابد،معیار ارزیابی مقولات مختلف زندگی او هستند،وبدون اینکه تضاد وتزاحمی با اصول وارزشهای اسلامی داشته باشند،به عنوان عاملی در متجلی ساختن اصول وارزشها وبستر فضای تعالی انسان،ایفای نقش می نماید.

         احیا ی فرهنگ اسلامی به معنای تقویت زمینه استقلال جامعه مسلمین وعامل هدایت آن به سمت آرمانهای  خویش،سالهاست که اهمیت خویش را در تسلیح جامعه دربرابرتهاجم فرهنگی بیگانه نشان داده وجملگی مصلحینی که سودای رهایی جوامع اسلامی از سلطه بیگانگان را در سر می پرورانده ودر راه استقلال آنها به میدان مبارزه آمده اند،بر این ضرورت بنیادین تاکید داشته وبه نحوی از انحاءمردم را به احیای فرهنگ اسلامی دعوت نموده ودر آن راه یا به نظریه پردازی پرداخته یا اینکه عملا در این راه گام برداشته اند وحتی برخی فراتر از آن درهردو زمینه علمی وعملی  به ترویج آرای مربوطه پرداخته اند. نمونه های بازر این سعی وکوشش  ،آرای بزرگانی همچون شهید مطهری وحضرت امام خمینی (ره‌) هستند واگر دور تر برویم می توان قیام امام حسین (ع) را اولین قیام درراه احیای فرهنگ اسلامی  یا همان دین محمدی (ص) قلمداد کرد.

        درجهت شناسایی لوازم احیای فرهنگ اسلامی  توجه به نکاتی چند ضرورت دارد.اولین نکته آن است که احیاء بایستی در یک زمینه وبستر فرهنگی مناسب انجام شود.این زمینه وبستر فرهنگی ،همان فرهنگی ایرانی واسلامی جامعه است که طی قرون متمادی شکل گرفته وموجد هویت ایرانیان مسلمان است. احیای فرهنگ اسلامی به معنای آشنایی جامعه با ارزشها وعمل واحترام ومباهات به آنها وبه عبارتی تلفیق آگاهانه باور وعمل مردم وتجلی آن به عنوان فرهنگ  وبخشیدن توان قدرتی به آن فرهنگ به نحوی است که یارای مقابله با تهاجم را  داشته باشد .این به معنای حتی حفظ حالت دفاعی نبوده واز آن فراتر مستحیل نبودن فرهنگ مهاجم درخویش را مد نظر دارد که در این زمینه توجه به مباحث آتی تکامل وتصفیه فرهنگی  توصیه می شود.

       برای فرهنگ رایج در هر جامعه دو وجه قابل ذکر می باشد:یکی فرهنگ اصیل ودیگری فرهنگ مجازی  .مراد از فرهنگ اصیل ،فرهنگ رایجی است  که با باورها وواعتقادات جامه سازگار بوده وجامعه نیز به تناسب وارتباط  ومشتق شدن این مقولات فرهنگی با اعتقادات  وجهان بینی اش آگاهی دارد.فرهنگ مجازی ،از سوی دیگر،به فرهنگ رایجی اطلاق می شود که اگر چه در بین جامعه ای رواج دارد،لیکن با جهان بینی واعتقادات جامعه در تقابل می باشد.مقولات مختلف این فرهنگ در مراودات با سایر جوامع یا تاثیر پذیری از سایر فرهنگها وجوامع با این توهم که اینها نیز برگرفته از جهان بینی مورد باور جامعه هستند شکل گرفته ورواج یافته است. در مورد فرهنگ مجازی دو نکته قابل ذکر است :نکته اول اینکه در برخی موارد جامعه از تقابل این فرهنگ با جهان بینی وارزشها وباورهای خویش آگاه نیست یا اینکه جامعه این تقابل  را احساس نمی کند وحتی در بسیاری موارد آن را هماهنگ وبرگرفته از جهان بینی واعتقادات خویش می داند. اوهام وخرافات ونفوذ ارزشهای بیگانه  ونمادهای ناشی از بحرانهای هویتی وعلاقه تشبیه به غیر،از مقولات مرتبط با این وجه از فرهنگ مجازی هستند.نکته دوم آن است که در برخی دیگر از موارد جامعه به تقابل مبانی برخی موضوعات فرهنگ مجازی را در مقولاتی همچون از خود بیگانگی ،بحران هویت جامعه ،اندیشه عامل وسمبل توسعه وپیشرفت دانستن این فرهنگ بیگانه ،احساس حقارت وبسیاری مقولات مبتلا به ملت وجامعه مقلد می توان جستجو نمود.به این ترتیب راه اصلاح فرهنگ مجازی جامعه در وهله اول عبارت از آگاهی دادن به جامعه در زمینه تفاوتها وضدیتهای فرهنگ مجازی رایج با اعتقادات وارزشهای مورد احترام جامعه می باشد.

       در مرحله بعدی برای امحاء فرهنگ کاذب بایستی زمینه محو عوامل بروز ورشد فرهنگ کاذب وبیگانه را فراهم آورد.مثل آنکه جامعه را از خود بیگانگی رهانید وعزت واحساس هویت شخصیت واعتماد به نفس واتکا به خویش را در جامعه رشد داد.ضمن آنکه در کنا ر این همه فعالیتهابایست برای تکامل  ورشد فرهنگ اصیل جامعه وگشترش وترویج آن برای جایگزینی فرهنگ اصیل به جای فرهنگ مجازی برنامه ریزی نمود.

       در بررسی ارتباطات یک فرهنگ با سایر فرهنگ ها ، توجه به این نکته حیاتی ضرورت دارد که مسیر حرکت جامعه بایستی به سمت تکامل وتصفیه فرهنگی باشد. تکامل فرهنگی به فرهنگ جامعه مر بوط بوده وتصفیه وپویایی فرهنگی  هردو در رابطه با فرهنگهای بیگانه وتعامل با آنهامورد نظر می باشند.

      با روشن شدن اهمیت احیای فرهنگ اسلامی ،توجه به نقش بنیادین آن در احیای جامعه اسلامی موضوعی است که باید مورد نظر قرارگیرد.به عبارتی یکی از عوامل مهم احیای جامعه اسلامی عبارت است از احیای فرهنگ اسلامی  ویا به عبارتی احیای اهداف جامعه اسلامی وطی طریق(هدایت ) جامعه بر مبنا ی قوانین  منبعث از تعالیم اسلامی است.مهم ترین عامل براحیای تعالیم اسلامی شناسایی منابع فرهنگ اسلامی وچگونگی بهره گیری از آنها خواهدبود.چرا که اصولا حیات هر فرهنگ وجامعه ای ،منوط به منابعی است که ماخذ منابع نظری آنها باشندکه مبتنی نظری نیزمنبعث وهمراه جهان بینی وتفکر اسلامی می باشند.منابع اصلی عمدتادر دو گروه اصلی قابل  دسته بندی هستند که گروه اول یا منابع اولیه مشتمل برقرآن وسنت معصومین (ع) وگروه دوم یا منابع ثانویه مشتمل بر تجارب جوامع وتمدنهای بشری اعم از گذشته  ومعاصر می باشد. نکته مهم در بهره گیری از این دو گروه از منابع آن است  که در گروه اول شناسایی اول بی زمان  ومکان وتبیین معیارها برای ارزیابی وانتخاب موضوعات گروه دوم  ضرورت دارد.به این معنا که در منابع اولیه نبایستی به دنبال مصادیق جزیی بوده ودریافتهای منابع ثانویه را نیز بایستی به صورت مطلق وبدون ارزیابی با معیارهای برآمده از منابع اولیه پذیرفت.

  نظرات ()
مطالب اخیر درخواست اوباما از ایران برای تحویل هواپیمای جاسوسی مضحک و خنده‌دار است ابراز ناخرسندی آیت‌الله سیستانی از انتساب کذب وصیت‌نامه به ایشان آفتاب امپراتوری انگلیس دهه‌ها پیش غروب کرده است/ پایان دوران طلایی آمریکایی‌ها حسن عباسی در همایش "من کلاهبردارم؛ پس هستم": حلقه ارتباط سران فتنه با پسر شاه معدوم کیست جهان به زودی شاهد امواج عظیم‌تر قیام مستضعفان آمریکا و اروپا خواهد بود گزارش تصویری فارس از حمله صهیونیست‌ها به مراسم تشییع شهید فلسطینی جک کین و مارک گرشت سردار سلیمانی را تهدید به ترور کرده اند حمله نیروهای عربستانی به جوانان بحرینی معترض در منامه اوباما: از ایران می خواهیم که هواپیمای بدون سرنشین آمریکا را پس دهد
کلمات کلیدی وبلاگ 9 دی (۱) rq-170 (۳) آریوبرزن (۱) آزادی (۳) آزادی‌ و تسامح‌ (۱) آژانس (٢) آسیب شناسی (۱) آفریقا (۱) آمانو (۳) آمریکا (٤٤) آمریکایی (۱) آموزش زبان انگلیسی (۱) آیت الله سیستانی (۱) ابعاد (۱) اتحادیه عرب (۱) اجتماعی (۱) احمد متوسلیان (۱) اخبار ایران و جهان (۸) ارتش (۱) اروپا (۱) استاد مطهری (۱) استاد مطهری‌ (۱) استقلال (۱) استکبار (۱) استکبار ستیزی (۱) اسرائیل (٥) اسطوره‌های مقاومت (۱) اسلام (٤) اسلام‌هراسی (۱) اسلام ستیزی (۱) اسلام هراسی (۱) اسناد (۱) اسناد ایران (۱) اسناد سفارتخانه (۱) اصفهان (۱) اطلاع رسانی ملی (۱) اعتصاب (۱) اعراب (۱) افراد نفوذی (۱) افغانستان (٢) اقتصادی (۱) اقدام نامتقارن (۱) اقدامات (۱) الجزایر (۱) امام خامنه ای (۳) امپراتوری امریکا (۱) امپراطوری (۱) امپریالیسم (۱) امریکا (۱) امنیت ملی (۱) اندیشه (۱) اندیشه مطهر (۱) اندیشکده هوور (۱) انرژی هسته ای (٤) انژی اتمی (۱) انقلاب (۱) انقلاب اسلامی (۳) انقلاب اسلامی ایران (٢۳) انگلیس (٤) اهالی سیما (۱) اهداف (۱) اوباما (۱) اولویت اول (۱) اومانیسم‌ (۱) اکوادور (۱) ایدئولوژی (۱) ایران (٤۳) ایران هراسی (٢) ایرانه (۱) اینترنت (٢) بازی (۱) بازی‌های رایانه‌ای (۱) بانک (۱) بتل فیلد 3 (۱) بحران (۱) بحرین (٢) براندازی (٢) برنامه‌های نمایشی (۱) برنامه هسته ای ایران (۱) بریتانیا (۱) بسیج (٦) بسیج مستضعفین (۱) بورس (۱) بولدوزور (۱) بیانیه (۱) بیداری اسلامی (۳) بین الملل (٢) بین المللی (۱) پارلمانی (۱) پرپولیس (۱) پشت پرده (۱) پلیس (٢) پهپادهای اطلاعات (۱) پیروزی (۱) تبلیغات (۱) تجاوز (۱) تجزیه (۱) تحجر (۱) ترجمه و شرح خطبه فدک حضرت زهرا (س) (۱) ترس (۱) ترور (۳) تروریست (٢) تروریستی (۱) تروریسم (٤) تسلیحات (۱) تهاجم (۱) تهدید (۳) تهدید نرم (٥) تهدید نظامی (٢) تهران (۱) تونس (۱) تویتر (۱) جامعة‌ مدنی (۱) جامعة‌ مدنی‌ شرعی، (۱) جامعه اسلامی (۱) جامعه اسلامی‌ (۱) جامعه مدنی (۱) جریان رحمانی (۱) جریان شناسی (۱) جنایات (۱) جنایتکار (۱) جنسی (۱) جنگ (۱) جنگ نرم (۱۸) جنگ نرم، (۱) جهاد نرم (۱) جهان (۱) جهان اسلام (٢) جوانان (۱) جوزف نای (۱) چین (۱) حاصلخیز (۱) حسن رحیم‌پور (۱) حسن عباسی (٢) حسینیه امام خمینی (ره) (۱) حضرت زینب(س)؛ انقلابی پاسدار ارزشها (۱) حفظ (۱) حمله (٢) حمله‌ فرهنگی (۱) حمله به ایران (۱) حمله نظامی (٢) حکومت نرم (۱) خانواده (۱) خاورمیانه (۱) داخلی فتنه (۱) دانشجویان (٢) دانشمندان عراقی (۱) دفاع مقدس (۱) دموکراسی (٢) دموکراسی‌ (۱) دولت (۱) دکترین (۱) دیپلماسی عمومی (۱) دیدگاه امام خمینی (ره) (۱) دین ستیزی (۱) دینی (۱) رابطه (٢) رایانه ای (۱) ربوده شدن 4 دیپلمات ایرانی (۱) رجعت (۱) رحیم‌پور ازغدی (۱) رژیم صهیونیستی (٤) رسانه (۱) رسانه‌های اجتماعی (۱) رمان (۱) رهبر معظم انقلاب (۱) رهبر معظم انقلاب اسلامی (۱) رهبری (۱) روسیه (۱) ریاستی (۱) زن (٢) ساختار سیاسی (۱) سازمان‌‌های امنیتی‌ (۱) سایبر (۱) سپاه (۱) سپاه قدس (۳) ستاد مشترک ارتش (۱) سردار بصیر سپاه امام علی(ع)، الگویی برای سرداران س (۱) سردار جوانی (۱) سرمایه‌داری‌ سکولار (۱) سریال و فیلم (۱) سلطانیه (۱) سنجش (۱) سوریه (۱) سیا (٢) سیاست خارجی آمریکا (۱) سیاسی (٩) سید حسن نصرالله (۱) سیزده آبان (۱) سیزدهم آبان ماه (۱) سیستانی (۱) سینما گران (۱) شاخص‌های امام(ره) (۱) شاه معدوم (۱) شبکه‌های جاسوسی (۱) شجریان (۱) شخصیت‌سازی (۱) شخصیت‌سوزی (۱) شناسایی (۱) شهرداری یاسوج (۱) شورای حکام (٤) شورای هماهنگی (۱) شکست (٢) شیطانی (۱) صبر هوشمندانه (۱) صدا و سیما (۱) صداقت (۱) صدای آمریکا (۱) صفارهرندی: فتنه سال 88 جریانی شیطانی علیه جریان رح (۱) صهیونیزم (۱) صهیونیست (٢) صهیونیست‌ها (۱) صهیونیسم (٢) ضد‌ اصلاحات‌ (۱) ضد فرهنگی (۱) ضدایرانی (۱) طلحه و زبیر (۱) طومار (٢) ظلم (۱) عباسی (۱) عدالت (۱) عراق (۳) عرب (۱) عربستان (۱) عرفان (۱) عرفان انحرافی (۱) علامه فضل‌الله (۱) عملیات روانی (٧) عملیات روانی، (۱) غرب (٢) غزنین (۱) فتنه (٤) فراخوان مقاله (۱) فرانسه (۱) فرقه (۱) فرماند‌هان (۱) فرمانده سپاه (۱) فرماندهان سپاه (۱) فرهنگ و ارزش های آمریکایی (۱) فرهنگی اجتماعی (۱٥) فروپاشی (۱) فروپاشی شوروی (۱) فضای مجازی (٢) فلسطیین (۱) فیس بوک (۱) فیلم (۱) فیلم‌نامه‌نویس (۱) قاسم سلیمانی (٢) قدرت نرم (۱) قرآن (۱) قرائتهای گوناگون (۱) قطعنامه (٢) قهر (۱) قوه قضائیه (۱) گزارش (۱) گورباچف (۱) لبنان (۱) لیبرال (۱) لیبرالیسم (۱) لیبی (٢) ماهواره‌ای (۱) ماهواره ای (۱) مبارزه با استکبار (۱) مبانی (۱) مبانی‌ فلسفی‌ (۱) محاکمه و محکوم (۱) مذاکره (٤) مرجع (۱) مسابقه (۱) مسلمان (٢) مشت (۱) معنویت اسلامی (۱) معنویت گرایی (۱) مقالات (۸) مقام معظم رهبری (٥) مقاومت (۱) ملی گرایی (٢) مناره (۱) ناتوی فرهنگی (٢) نتانیاهو (۱) نظام اسلامی (٢) نظام جمهوری اسلامی ایران (۱) نظامی (۳) نقدی‌ (۱) نیروی هوایی (۱) هراس (۱) هسته ای (٦) هستی‌شناختی (۱) هنرمندان (٢) هواپیما (٦) واجبات (۱) واشنگتن (٢) وال‌استریت (۱) وال استریت (٢) وال اسریت (۱) والت‌دیزنی (۱) وبلاگ نویسی (۱) وحدت (۱) وصیت نامه (۱) ولایت مطلقه فقیه (۱) ولایتی (۱) کابالیسم (۱) کشته (۱) کنترل (۱) یاسوج (۱)
دوستان من قران فتیان تبیان بدایه گو جنگ نرم آفتاب جنوب ایثار فارسان آینده پژوهی بسیج اساتید ياران خراساني عمليات رواني رامين چرومي اندیشکده یقیین جهادگران مجازی دانلود آنتي ويروس بررسي استراتژيك شهيد حسين خنداني وبلاگ شخصي قائم زاده دبيرخانه ي دائمي جنگ نرم استان كهگيلويه و بويراحمد انجمن وبلاگ نویسان جوان وزارت علوم تحقیقات و فناوری شلچه پلي به سوي آسمان دانشگاه علوم پزشكي ياسوج دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج مركز تحقيقلت مجمع تشخيص نظام سایت مردم استان کهگیلویه و بویراحمد موسسه ی آینده پژوهی نقش اندیشه دست توانای معلمفچشم انداز آینده ی ما دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بويراحمد مركز پژوهش هاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه اداره ي كل آموزش و پرورش استان كهگيلويه و بويراحمد دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویراحمد سايت مردم استان كهگيلويه و بويراحمد مركز مطالعات راهبردي انقلاب اسلامي سپاه فتح استان کهگیلویه و وبویراحمد برنامه ریزی استراتژیک و‌آینده پژوهی اشراف اطلاعاتي بصيرت استراتژيك شهداي شهرستان گچساران اندیشکده ی روابط بین الملل حضرت بي بي حكيمه (س) حضرت بي بي حكيمه (س) مركز مطالعات استراتژيك آريا سازمان بسیج مشتضعفین شهيد خدامراد شرافتي دفتر امام خامنه ای شهداي گچساران دانشگاه یاسوج خبرگزاري فارس ياسوج دات كام رامين چرومي عمليات رواني اندیشه مطهر رهبران شيعه افسران جوان میثاق یاران جنگ نرم جهان نيوز بی ترمز سایه گرداب اخبار فناوری اطلاعات کلوب مدیران و متخصصان شبکه اجتماعی بهشت من