حسن   پورامیرآباد
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ حسن پورامیرآباد
آرشیو وبلاگ
      مرکز مطالعات و اطلاعات فرهنگ استراتژیک (فرهنگی، اجتماعی و سیاسی)
تعریف فرهنگ نویسنده: حسن پورامیرآباد - ۱۳۸٧/۱٢/٢٤

        فرهنگ واژه ای فارسی است که پیشینه ای باقدمت بسیار بالایی دارد ورد پای آن را در اکثر متون نظم ونثر فارسی می توان یافت .این واژه را مرکب از دوجزء“فر“ و“هنگ“ دانسته اند.“فر “ به معنای “جلو“،“بر“ و“پیش“ آمده است وبه عنوان اسم ،نیز آن را “شکوه “،“درخشندگی“ و“بزرگی “معنا نمده اند.“هنگ “ نیز از ریشه اوستایی “ثنگ“ (thanga ) به معنای “کشیدن“،“زور“و“قدرت“ گرفته شده است ،این ریشه  واژه های فارسی “هنگ“ به معنای“ قصدوآهنگ“،“هنجیدن“و“هیختن“ و“انجیدن“ به معنای “بیرون کشیدن“و“برآوردن“ نیز ساخته شده است. ترکیب این واژه ها با پیشوند“فر“نیز “فرهیختن“و“فرهختن“و“فرنجیدن“ را به معنای “تربیت کردن“ ،“ادب آموختن“ و“تادیب کردن“ به دست می دهد.باین مبنا از نظر لغوی  می توان واژه “فرهنگ “را “کشیدن به سوی بالا“و“بیرون کشیدن“ معناننمود،که تلویحا سیر کمالی ورستن ورستاندن از جهل وتاریکی را نیز می رساند. علاوه بر معنای لغوی واژه فرهنگ تا سده هفتم هجری در زبان فرسی،رساننده مفهوم ادب ،تربیت،معرفت،حکمت،هنر،عقل،دانش وبزرگی نیز بوده است.2


تعریف فرهنگ:

        فرهنگ واژه ای فارسی است که پیشینه ای باقدمت بسیار بالایی دارد ورد پای آن را در اکثر متون نظم ونثر فارسی می توان یافت .این واژه را مرکب از دوجزء“فر“ و“هنگ“ دانسته اند.“فر “ به معنای “جلو“،“بر“ و“پیش“ آمده است وبه عنوان اسم ،نیز آن را “شکوه “،“درخشندگی“ و“بزرگی “معنا نمده اند.“هنگ “ نیز از ریشه اوستایی “ثنگ“ (thanga ) به معنای “کشیدن“،“زور“و“قدرت“ گرفته شده است ،این ریشه  واژه های فارسی “هنگ“ به معنای“ قصدوآهنگ“،“هنجیدن“و“هیختن“ و“انجیدن“ به معنای “بیرون کشیدن“و“برآوردن“ نیز ساخته شده است. ترکیب این واژه ها با پیشوند“فر“نیز “فرهیختن“و“فرهختن“و“فرنجیدن“ را به معنای “تربیت کردن“ ،“ادب آموختن“ و“تادیب کردن“ به دست می دهد.باین مبنا از نظر لغوی  می توان واژه “فرهنگ “را “کشیدن به سوی بالا“و“بیرون کشیدن“ معناننمود،که تلویحا سیر کمالی ورستن ورستاندن از جهل وتاریکی را نیز می رساند. علاوه بر معنای لغوی واژه فرهنگ تا سده هفتم هجری در زبان فرسی،رساننده مفهوم ادب ،تربیت،معرفت،حکمت،هنر،عقل،دانش وبزرگی نیز بوده است.2

           فرهنگ مثل آب وهواست.فرهنگ یعنی همین رسوم وآدابی که بر زندگی من وشما حاکم است .فرهنگ ، یعن باورها واعتقادات ما وچیزهایی که زندگی شخصی واجتماعی وداخل خانه ومحیط کسب یک جامعه با آن روبروست.جمهوری اسلامی ،فرهنگ غرب را رد کرد وگفت ما فرهنگ مستقل اسلامی داریم».3

       «فرهنگ ،مجموعه سیالی است که مستقیما مربوط به انسان است .فرهنگ ،برآیند عادات واعتقاداتی است که به یک جامعه اختصاص پیدا می کند. بی تردید بخشی از این عادات واعتقادات ،جوششی است که از نسل گذشته به نسل حاضر رسیده؛وبخشی از آن کوششی است که ثمره تلاش نسل حاضر است .در واقع فرهنگ،شناسنامه دسته جمی یک ملت است،هویت همگانی است که همگان باید برای پاسداری وحراست از آن بکوشند ودفاع کنند».4

           فرهنگ مثل آب ،هوا وغذا،از ضروریات زندگی است ،فرهنگ شکل وشیوه زندگی وآداب ورسوم وعادات مردم است .فرهنگ تجلی باورهای یک ملت در عرصه حیات فردی واجتماعی است .به همین جهت مثل آب وهواوغذا ،هرچه پاکتر وسالمتر ومقوی تر باشد ،آن ملت ،با نشاط ،سالم وسعادتمند خواهد بود.

        شیاطین ،که همت به آلوده کردن انسان به انواع گناهان ورذالت وپستی  بسته اند؛فرهنگ را بهترین راه برای این آلوده سازی یافته اند.مردان یی شماری تلاش کردند تا با خلق افکار ونظریات وتئوریهای مادی ،انسانها را از درون تهی نمایند در کنار آنان مغزهای با استعداد ،کوشش کردندتا با اختراع وتکمیل وسایل ارتباط جمعی وتولید برنامه های فرهنگ سوز واخلاق کش ونشر آنها از طریق این وسایل تلاش نظریه سازان را سریعتر وبی درد سر تر به نتیجه برسانند.سیاستمداران وسرمایه داران شهوت پرست وقدرت طلب با ابزار اختیارات وقدرت،راه را بر این تلاشها هموار ساختند تا خود نیز در سایه امن فرهنگ مادی وجنسی خلق شده ،به تاراج بیشتر وعیش چرب تر ،برسند واز اعتراضها ومقاومتهادر امان بمانند.

          بد ترین محتوا را دربهترین قالب ارائه دادند دیکتاتوری حزبی وسرمایه داری را در قالب دمکراسی به خورد افکار عمومی دادند.هوا پرستی ولاقیدی را در قالب آزادی !وحی ستیزی را درچار چوب خرد گرایی! استثمار وفقر آفرینی را تحت عنوان جهانیگری !به صورت فرهنگ در آوردند،برهنگی عادت شد ؛ولاقیدی ،باور؛وحزب بازی ،شرکت در سرنوشت ودمکراسی ؛وهمه این استحاله هویتی وشخصیتی بوسیله تبلیغات گسترده ومحاسبات روانشناسانه وبا شرکت تمامی سفره نشینیان قدرت وثروت وتکنیک نظام لیبرال دمکراسی غرب انجام گرفت.

           یک مجموعه مفروضات  وملاحظاتی در مورد فرهنگ مد نظر است واکثر صاحبنظران در عرصه مدیریت فرهنگی،به این مفرضات اعتقاد دارند ؛این موارد که تعیین کننده ی ویژگیها وعناصر اساسی فرهنگ هستند ،عبارتند از:

1-    فرهنگ ،ویژگی اصلی انسان وجوامع بشری است.

2-    فرهنگ در رفتار فردی واجتماعی انسان نقشمی مؤثر دارد.

3-    فرهنگ امری روانی وذهنی است.

4-    فرهنگ قابل تغییر ومدیریت پذیر است ومی توان برای فعالیت فرهنگی مؤثر وهدفمند ،برنامه ریزی کرد.

5-    تغییرات فرهنگی ،آرام ،تدریجی کم جلوه است ووجوه پنهان دارد.

6-     افراد یک جامعه ،بر اساس فرهنگ موجود در آن رفتار می کنند.

7-    فرهنگ دارای جلوه های مختلف هنری ،ادبی ،کلامی،ارتباطی،رفتاری و…….  است.

8-    فرهنگ ها درتعامل با یکدیگرند وتاثیر وتاثر متقابل دارند.

9-    هر فعالیتی که رفتار انسان را ر اساس ویژگیهای خاص شکل دهد ،ما آن را فعالیت فرهنگی می نامیم.

10-سایر نظامها (سیاسی،اجتماعی واقتصادی ) در تعامل با نظام فرهنگی است ونقش مؤثری در تامین اهداف فرهنگی دارند ومی توانند در عدم توفیق نظام فرهنگی مؤثر باشند ،یا تحقق اهداف فرهنگی را تسهیل کنند؛ بدین تر تیب که سازگاری نظام هی سیاسی،اجتماعی ،اقتصادی جامعه وعملکرد مدیرانآنها در صورتی که با فرهنگ مطلوب ،آرمانها وارزشهی جامعه هماهن باشند،می توان شرایط لازم برای تحقق اهداف نظام فرهنگ را فراهم ساخت.

  نظرات ()
مطالب اخیر درخواست اوباما از ایران برای تحویل هواپیمای جاسوسی مضحک و خنده‌دار است ابراز ناخرسندی آیت‌الله سیستانی از انتساب کذب وصیت‌نامه به ایشان آفتاب امپراتوری انگلیس دهه‌ها پیش غروب کرده است/ پایان دوران طلایی آمریکایی‌ها حسن عباسی در همایش "من کلاهبردارم؛ پس هستم": حلقه ارتباط سران فتنه با پسر شاه معدوم کیست جهان به زودی شاهد امواج عظیم‌تر قیام مستضعفان آمریکا و اروپا خواهد بود گزارش تصویری فارس از حمله صهیونیست‌ها به مراسم تشییع شهید فلسطینی جک کین و مارک گرشت سردار سلیمانی را تهدید به ترور کرده اند حمله نیروهای عربستانی به جوانان بحرینی معترض در منامه اوباما: از ایران می خواهیم که هواپیمای بدون سرنشین آمریکا را پس دهد
کلمات کلیدی وبلاگ 9 دی (۱) rq-170 (۳) آریوبرزن (۱) آزادی (۳) آزادی‌ و تسامح‌ (۱) آژانس (٢) آسیب شناسی (۱) آفریقا (۱) آمانو (۳) آمریکا (٤٤) آمریکایی (۱) آموزش زبان انگلیسی (۱) آیت الله سیستانی (۱) ابعاد (۱) اتحادیه عرب (۱) اجتماعی (۱) احمد متوسلیان (۱) اخبار ایران و جهان (۸) ارتش (۱) اروپا (۱) استاد مطهری (۱) استاد مطهری‌ (۱) استقلال (۱) استکبار (۱) استکبار ستیزی (۱) اسرائیل (٥) اسطوره‌های مقاومت (۱) اسلام (٤) اسلام‌هراسی (۱) اسلام ستیزی (۱) اسلام هراسی (۱) اسناد (۱) اسناد ایران (۱) اسناد سفارتخانه (۱) اصفهان (۱) اطلاع رسانی ملی (۱) اعتصاب (۱) اعراب (۱) افراد نفوذی (۱) افغانستان (٢) اقتصادی (۱) اقدام نامتقارن (۱) اقدامات (۱) الجزایر (۱) امام خامنه ای (۳) امپراتوری امریکا (۱) امپراطوری (۱) امپریالیسم (۱) امریکا (۱) امنیت ملی (۱) اندیشه (۱) اندیشه مطهر (۱) اندیشکده هوور (۱) انرژی هسته ای (٤) انژی اتمی (۱) انقلاب (۱) انقلاب اسلامی (۳) انقلاب اسلامی ایران (٢۳) انگلیس (٤) اهالی سیما (۱) اهداف (۱) اوباما (۱) اولویت اول (۱) اومانیسم‌ (۱) اکوادور (۱) ایدئولوژی (۱) ایران (٤۳) ایران هراسی (٢) ایرانه (۱) اینترنت (٢) بازی (۱) بازی‌های رایانه‌ای (۱) بانک (۱) بتل فیلد 3 (۱) بحران (۱) بحرین (٢) براندازی (٢) برنامه‌های نمایشی (۱) برنامه هسته ای ایران (۱) بریتانیا (۱) بسیج (٦) بسیج مستضعفین (۱) بورس (۱) بولدوزور (۱) بیانیه (۱) بیداری اسلامی (۳) بین الملل (٢) بین المللی (۱) پارلمانی (۱) پرپولیس (۱) پشت پرده (۱) پلیس (٢) پهپادهای اطلاعات (۱) پیروزی (۱) تبلیغات (۱) تجاوز (۱) تجزیه (۱) تحجر (۱) ترجمه و شرح خطبه فدک حضرت زهرا (س) (۱) ترس (۱) ترور (۳) تروریست (٢) تروریستی (۱) تروریسم (٤) تسلیحات (۱) تهاجم (۱) تهدید (۳) تهدید نرم (٥) تهدید نظامی (٢) تهران (۱) تونس (۱) تویتر (۱) جامعة‌ مدنی (۱) جامعة‌ مدنی‌ شرعی، (۱) جامعه اسلامی (۱) جامعه اسلامی‌ (۱) جامعه مدنی (۱) جریان رحمانی (۱) جریان شناسی (۱) جنایات (۱) جنایتکار (۱) جنسی (۱) جنگ (۱) جنگ نرم (۱۸) جنگ نرم، (۱) جهاد نرم (۱) جهان (۱) جهان اسلام (٢) جوانان (۱) جوزف نای (۱) چین (۱) حاصلخیز (۱) حسن رحیم‌پور (۱) حسن عباسی (٢) حسینیه امام خمینی (ره) (۱) حضرت زینب(س)؛ انقلابی پاسدار ارزشها (۱) حفظ (۱) حمله (٢) حمله‌ فرهنگی (۱) حمله به ایران (۱) حمله نظامی (٢) حکومت نرم (۱) خانواده (۱) خاورمیانه (۱) داخلی فتنه (۱) دانشجویان (٢) دانشمندان عراقی (۱) دفاع مقدس (۱) دموکراسی (٢) دموکراسی‌ (۱) دولت (۱) دکترین (۱) دیپلماسی عمومی (۱) دیدگاه امام خمینی (ره) (۱) دین ستیزی (۱) دینی (۱) رابطه (٢) رایانه ای (۱) ربوده شدن 4 دیپلمات ایرانی (۱) رجعت (۱) رحیم‌پور ازغدی (۱) رژیم صهیونیستی (٤) رسانه (۱) رسانه‌های اجتماعی (۱) رمان (۱) رهبر معظم انقلاب (۱) رهبر معظم انقلاب اسلامی (۱) رهبری (۱) روسیه (۱) ریاستی (۱) زن (٢) ساختار سیاسی (۱) سازمان‌‌های امنیتی‌ (۱) سایبر (۱) سپاه (۱) سپاه قدس (۳) ستاد مشترک ارتش (۱) سردار بصیر سپاه امام علی(ع)، الگویی برای سرداران س (۱) سردار جوانی (۱) سرمایه‌داری‌ سکولار (۱) سریال و فیلم (۱) سلطانیه (۱) سنجش (۱) سوریه (۱) سیا (٢) سیاست خارجی آمریکا (۱) سیاسی (٩) سید حسن نصرالله (۱) سیزده آبان (۱) سیزدهم آبان ماه (۱) سیستانی (۱) سینما گران (۱) شاخص‌های امام(ره) (۱) شاه معدوم (۱) شبکه‌های جاسوسی (۱) شجریان (۱) شخصیت‌سازی (۱) شخصیت‌سوزی (۱) شناسایی (۱) شهرداری یاسوج (۱) شورای حکام (٤) شورای هماهنگی (۱) شکست (٢) شیطانی (۱) صبر هوشمندانه (۱) صدا و سیما (۱) صداقت (۱) صدای آمریکا (۱) صفارهرندی: فتنه سال 88 جریانی شیطانی علیه جریان رح (۱) صهیونیزم (۱) صهیونیست (٢) صهیونیست‌ها (۱) صهیونیسم (٢) ضد‌ اصلاحات‌ (۱) ضد فرهنگی (۱) ضدایرانی (۱) طلحه و زبیر (۱) طومار (٢) ظلم (۱) عباسی (۱) عدالت (۱) عراق (۳) عرب (۱) عربستان (۱) عرفان (۱) عرفان انحرافی (۱) علامه فضل‌الله (۱) عملیات روانی (٧) عملیات روانی، (۱) غرب (٢) غزنین (۱) فتنه (٤) فراخوان مقاله (۱) فرانسه (۱) فرقه (۱) فرماند‌هان (۱) فرمانده سپاه (۱) فرماندهان سپاه (۱) فرهنگ و ارزش های آمریکایی (۱) فرهنگی اجتماعی (۱٥) فروپاشی (۱) فروپاشی شوروی (۱) فضای مجازی (٢) فلسطیین (۱) فیس بوک (۱) فیلم (۱) فیلم‌نامه‌نویس (۱) قاسم سلیمانی (٢) قدرت نرم (۱) قرآن (۱) قرائتهای گوناگون (۱) قطعنامه (٢) قهر (۱) قوه قضائیه (۱) گزارش (۱) گورباچف (۱) لبنان (۱) لیبرال (۱) لیبرالیسم (۱) لیبی (٢) ماهواره‌ای (۱) ماهواره ای (۱) مبارزه با استکبار (۱) مبانی (۱) مبانی‌ فلسفی‌ (۱) محاکمه و محکوم (۱) مذاکره (٤) مرجع (۱) مسابقه (۱) مسلمان (٢) مشت (۱) معنویت اسلامی (۱) معنویت گرایی (۱) مقالات (۸) مقام معظم رهبری (٥) مقاومت (۱) ملی گرایی (٢) مناره (۱) ناتوی فرهنگی (٢) نتانیاهو (۱) نظام اسلامی (٢) نظام جمهوری اسلامی ایران (۱) نظامی (۳) نقدی‌ (۱) نیروی هوایی (۱) هراس (۱) هسته ای (٦) هستی‌شناختی (۱) هنرمندان (٢) هواپیما (٦) واجبات (۱) واشنگتن (٢) وال‌استریت (۱) وال استریت (٢) وال اسریت (۱) والت‌دیزنی (۱) وبلاگ نویسی (۱) وحدت (۱) وصیت نامه (۱) ولایت مطلقه فقیه (۱) ولایتی (۱) کابالیسم (۱) کشته (۱) کنترل (۱) یاسوج (۱)
دوستان من قران فتیان تبیان بدایه گو جنگ نرم آفتاب جنوب ایثار فارسان آینده پژوهی بسیج اساتید ياران خراساني عمليات رواني رامين چرومي اندیشکده یقیین جهادگران مجازی دانلود آنتي ويروس بررسي استراتژيك شهيد حسين خنداني وبلاگ شخصي قائم زاده دبيرخانه ي دائمي جنگ نرم استان كهگيلويه و بويراحمد انجمن وبلاگ نویسان جوان وزارت علوم تحقیقات و فناوری شلچه پلي به سوي آسمان دانشگاه علوم پزشكي ياسوج دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج مركز تحقيقلت مجمع تشخيص نظام سایت مردم استان کهگیلویه و بویراحمد موسسه ی آینده پژوهی نقش اندیشه دست توانای معلمفچشم انداز آینده ی ما دانشگاه پيام نور استان كهگيلويه و بويراحمد مركز پژوهش هاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه اداره ي كل آموزش و پرورش استان كهگيلويه و بويراحمد دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویراحمد سايت مردم استان كهگيلويه و بويراحمد مركز مطالعات راهبردي انقلاب اسلامي سپاه فتح استان کهگیلویه و وبویراحمد برنامه ریزی استراتژیک و‌آینده پژوهی اشراف اطلاعاتي بصيرت استراتژيك شهداي شهرستان گچساران اندیشکده ی روابط بین الملل حضرت بي بي حكيمه (س) حضرت بي بي حكيمه (س) مركز مطالعات استراتژيك آريا سازمان بسیج مشتضعفین شهيد خدامراد شرافتي دفتر امام خامنه ای شهداي گچساران دانشگاه یاسوج خبرگزاري فارس ياسوج دات كام رامين چرومي عمليات رواني اندیشه مطهر رهبران شيعه افسران جوان میثاق یاران جنگ نرم جهان نيوز بی ترمز سایه گرداب اخبار فناوری اطلاعات کلوب مدیران و متخصصان شبکه اجتماعی بهشت من